مقاله بررسی صحت محاسبه شاخص های آماری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۳۱۹ تا ۳۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی صحت محاسبه شاخص های آماری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص های آماری
مقاله آمارهای بیمارستانی
مقاله صحت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزندی پور مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: شاعری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رنگرزجدی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اطلاعات، نظام مراقبت بهداشتی را هدایت می کند و تحقق این امر به وجود داده های صحیح و اطلاعات موثقی بستگی دارد که از منابع مختلف تامین می شوند. این پژوهش به منظور سنجش میزان صحت شاخص های آماری در بیمارستان های آموزشی کاشان صورت پذیرفت.
روش بررسی: مطالعه ای توصیفی – مقطعی در نیمه اول سال ۱۳۸۹ انجام شد. داده ها (آیتم های مورد نیاز برای محاسبه هر شاخص) با چک لیستی محقق ساخته گردآوری شد. صحت آیتم ها و شاخص های بیمارستان ها با آیتم ها و شاخص هائی که پژوهشگر مجددا گردآوری و یا محاسبه نموده بود، تطبیق داده شد. داده ها با آمار توصیفی (فراوانی و درصد) ارائه گردید.
یافته ها: یافته ها نشان داد، شاخص درصد مرگ و میر ناخالص با ۶۸ درصد بیشترین میزان صحت و شاخص متوسط تخت فعال با ۲۴ درصد کمترین میزان را داشت، صحت سایر شاخص ها نیز عبارت بود از؛ درصد اشغال تخت ۳۹ درصد، چرخه اشغال تخت ۴۷ درصد و متوسط روز بستری بیماران ۶۱ درصد. درصد مرگ و میر خالص و درصد متوسط خالی ماندن تخت، ۴۹ درصد صحت داشتند. در کل میزان صحت شاخص های آمار بیمارستانی ۵۳ درصد و در حد متوسط بود.
نتیجه گیری: میزان صحت شاخص های آمار بیمارستانی پائین می باشد. بکارگیری شیوه های نظارتی جهت افزایش صحت آن ها پیشنهاد می گردد.