مقاله بررسی صحت شیوه پژوهش مقالات مداخله ای آموزش پزشکی، منتشر شده در مجلات مصوب داخلی طی سال های ۹۱-۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۳۴۱ تا ۳۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی صحت شیوه پژوهش مقالات مداخله ای آموزش پزشکی، منتشر شده در مجلات مصوب داخلی طی سال های ۹۱-۱۳۸۴
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش علوم پزشکی
مقاله صحت متدولوژی
مقاله مجلات مصوب علمی
مقاله پژوهشی ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: راد مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بررسی میزان درستی شیوه پژوهش گزارش های تحقیقی، اطمینان خوانندگان را در به کارگیری نتایج آن ها افزایش می دهد. این مقاله با هدف بررسی صحت متدولوژی مقالات مداخله ای آموزش پزشکی، منتشر شده در مجلات مصوب داخلی صورت گرفت.
روش کار: مطالعه مقطعی، با جستجوی وسیع مقالات مداخله ای در تدریس آموزش پزشکی با مروری بر آرشیو تمامی مجلات مصوب پژوهشی در علوم پزشکی کشور و جستجو در پایگاه های اطلاعاتی، تعداد ۳۰ مقاله بررسی گردید و میزان صحت متدولوژیک تمام مقالات، با استفاده از فرم مخصوص بررسی شد. پایایی فرم به روش همسانی درونی و روایی آن در مطالعات قبلی تایید شده بود. از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: بیش از ۹۰ درصد مطالعات از نظر مناسب بودن طرح، مطلوب بودند. معیارهای ورود و خروج واحدهای پژوهش فقط در ۲۶٫۸ درصد موارد مشخص شده بود. در ۷۰ درصد موارد کور سازی صورت نگرفته بود. پایایی و روایی ابزار در ۶۶٫۷ درصد از موارد وجود نداشت. مدت پیگیری مطالعه در ۷۰ درصد موارد مشخص نبود و رضایت آگاهانه در ۸۰ درصد موارد از آزمودنی ها گرفته نشده بود.
نتیجه گیری: در مواردی مانند پایایی و روایی ابزار، انتخاب نمونه ها، کور سازی، یکسان سازی گروه ها میزان عدم صحت آن بالا می باشد. توصیه می شود مجلات مرتبط با آموزش علوم پزشکی، به هنگام بررسی و چاپ مقالات مداخله ای آموزش علوم پزشکی، دقت بیشتری را از نظر صحت شیوه پژوهش مقالات معمول دارند.