مقاله بررسی شگردهای جلوه گری مقوله های «اقتدار و آزادی» در داستان های فارسی کودک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در تفکر و کودک از صفحه ۵۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسی شگردهای جلوه گری مقوله های «اقتدار و آزادی» در داستان های فارسی کودک
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارادوکس اقتدار و آزادی
مقاله کتاب های داستانی تصویری فارسی
مقاله کودک
مقاله تفکر
مقاله شگرد
مقاله عناصر داستانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیروانی شیری علی
جناب آقای / سرکار خانم: بختیارنصرآبادی حسنعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به نظر می رسد که بحث درباره روشن سازی و کوشش در حل پارادوکس اقتدار و آزادی یکی از مهمترین مساله های فلسفه ادبیات کودک است. هدف این مقاله آن است که شگردهای جلوه گری مقوله های «اقتدار و آزادی» در داستان های فارسی کودک کشف و بررسی شود. این پژوهش با روش تحلیل تاملی به بررسی شش کتاب داستانی تصویری منتخب فارسی «حقیقت و مرد دانا»، «ماهی سیاه کوچولو»، «توکایی در قفس»، «خاله سوسکه با کی ازدواج کرد؟»، «افسانه سیمرغ» و «کفش های هیپا و شیپا» از مجموعه ده داستان برگزیده فارسی خواهد پرداخت. پرسش های پژوهش عبارتاند از، شگردهای کتاب داستانی تصویری فارسی در تحقق بخشیدن به مقوله های «اقتدار و آزادی» کدام اند؟ آیا نوع شگردهای یادشده و شیوه استفاده از آنها در شش اثر فارسی متفاوت است؟ همچنین کدام شگردها تقویت کننده قدرت تفکر و خلاقیت کودک است؟ نتایج نشان می دهد که شگردها و عناصر داستانی چون درونمایه پنهان، پیام با ماهیت آزادی بخشی، پی رنگ باز، زاویه دید عینی یا نمایشی، چندصدایی در متن و تصویر، شخصیت پردازی پیچیده و پویا و غیرمستقیم، غلبه تصویر بر متن و استفاده هرچه بیشتر از شگردهای تمرکز زدا در جهت تقویت قدرت تفکر، تصمیم گیری، خلاقیت و انتخاب کودک است.