مقاله بررسی شکل زیستی و رویشی گیاهان رطوبت دوست، پایابی و آبزی حقیقی، در شرق و غرب استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۴۲۳ تا ۴۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی شکل زیستی و رویشی گیاهان رطوبت دوست، پایابی و آبزی حقیقی، در شرق و غرب استان مازندران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیاهان آبزی حقیقی
مقاله شکل رویشی
مقاله شکل زیستی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: اجتهادی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: امینی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: وثوق رضوی شانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گیاهان آبزی به طور مستقیم و غیر مستقیم اثرات مثبت و منفی زیادی برای انسان و سایر موجودات زنده داشته. آنها نه تنها، فرآیندهای اکولو‍ژ‍یکی محیط آبی را تحت تاثیر قرار می دهند، بلکه آشیان اکولوژیکی را برای سایر گروههای تاکسونومیکی مثل باکتریها، اپی فیتها و غیره فراهم می سازند. هدف تحقیق حاضر شناسایی، بررسی طیف زیستی و ارائه یک دسته بندی کلی برای این گروه از گیاهان می باشد. بنابراین، جمع آوری گیاهان در ایستگاههای نمونه برداری مختلف مانند مزارع برنج، آب بندها و … در فصول مختلف صورت گرفت و بعد از شناسایی دقیق، گیاهان جمع آوری شده بر اساس رویشگاه و نیاز آبی، به سه گروه گیاهان رطوبت دوست، پایابی و آبزی حقیقی تقسیم بندی شدند. از مجموع ۱۳۵ گونه جمع آوری شده، ۸۳ گونه رطوبت دوست، ۲۳ گونه پایابی و ۲۹ گونه آبزی حقیقی بودند. در گروه گیاهان رطوبت دوست و پایابی، تروفیت ۳۳٫۹۶ درصد، هلوفیت ۲۱٫۶۹ درصد، همی کریپتوفیت ۲۰٫۷۵ درصد، ژئوفیت ۱۶٫۰۳ درصد، فانروفیت ۷٫۵۴ درصد از شکلهای زیستی را به خود اختصاص داده اند. لمنید ۱۷٫۲۴ درصد، ماگنوپوتامید ۱۳٫۸ درصد، ماگنونیمفائید، نیمفائید، میریوفیلید، الودئید، باتراکید و پرووپوتامید هر کدام به تنهایی ۶٫۹ درصد، پپلید، سراتوفیلید، کارید، هیدروکارید، پروونیمفائید، ریکسیلید، سالوینید و ماگنوزوسترید هر کدام به تنهایی ۳٫۴۵ درصد از شکل رویشی در گروه گیاهان آبزی حقیقی را به خود اختصاص داده اند.