مقاله بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم پزشکی صدرا از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکاف کیفیت
مقاله خدمات آموزشی
مقاله سروکوال
مقاله ادراکات
مقاله انتظارات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاووسی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری پروین
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری لاله
جناب آقای / سرکار خانم: بهمئی جمشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: توسعه پایدار نظام آموزش عالی که یک نظام پویا می باشد مستلزم رشد موزون، متناسب و متعادل هر دو بعد کمی و کیفی به موازات یکدیگر است. این مطالعه با هدف تعیین شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز صورت گرفت.
مواد و روش: در این مطالعه مقطعی، ۲۲۰ نفر از دانشجویان به صورت طبقه ای تصادفی در سال ۱۳۹۱ انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه سروکوال جمع آوری گردید. پرسشنامه، شکاف کیفیت را در پنج بعد کیفیت خدمت شامل؛ ملموسات، اطمینان، تضمین، همدلی و پاسخگویی اندازه گیری کرد. داده ها با نرم افزار SPSS و به کارگیری آماره های توصیفی، آزمون های تی، زوجی، تی، مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل شد.
یافته ها: بیشترین شکاف کیفیت در ابعاد تضمین (-۱٫۷۲±۰٫۹۱) و پاسخگویی (-۱٫۷۲±۱٫۰۲) و کمترین شکاف کیفیت مربوط به بعد ملموسات (-۱٫۴۸±۰٫۸۸) بود. در تمام ابعاد خدمات بین ادراکات و انتظارات تفاوت معنی داری وجود داشت (P<0.05). در مورد کیفیت کلی خدمات آموزشی ارائه شده، اکثریت دانشجویان(۲۱۱نفر، %۹۵٫۹) قائل به وجود شکاف منفی کیفیت بودند.
بحث و نتیجه گیری: نظر به آنکه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در پیشرفت یک کشور نقش حیاتی و قابل توجهی دارند، بنابراین تقویت کیفیت آموزش عالی موجبات پیشرفت هرچه بیشتر کشور را فراهم خواهد ساخت. پیشنهاد می شود برای کاهش این شکاف ها، کارگاه های آموزش نحوه خدمت به دانشجویان و برقراری ارتباط با آنان و نیز دوره های آموزشی شیوه های نوین آموزشی برای مدرسین برگزار شود، و فرهنگ مشتری مداری و دانشجو محوری نهادینه شود.