مقاله بررسی شکاف (فاصله) انتظارات بین حسابرسان مستقل و سرمایه گذاران نهادی در ارزیابی بندهای گزارش حسابرسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی شکاف (فاصله) انتظارات بین حسابرسان مستقل و سرمایه گذاران نهادی در ارزیابی بندهای گزارش حسابرسی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاصله انتظارات (تصورات)
مقاله حسابرس مستقل
مقاله سرمایه گذاران نهادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده زاهد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل زاده علی
جناب آقای / سرکار خانم: دارابی رویا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش جزء پژوهش های شبه تجربی و از نوع پس آزمون است و در آن به بررسی فاصله انتظارات بین حسابرسان مستقل و سرمایه گذاران نهادی در ارزیابی بندهای گزارش حسابرسی پرداخته شده است. برای جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش با توجه به ویژگی های جامعه آماری، نمونه گیری تصادفی و روش حذف سیستماتیک می باشد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه(T-Test)  و آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) در سطح اطمینان ۹۵ درصد استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن است حسابرسان و سرمایه گذران نهادی درباره پیام های مندرج در گزارش حسابرسی راجع به موضوعات اعتبار یا کشف تقلب، فرایند حسابرسی و پیام های مندرج در گزارش حسابرسی راجع به معقولانه بودن معیار ارزیابی اطلاعات اختلاف نظر دارند.