مقاله بررسی شیوه های مختلف خاک ورزی و محلول پاشی نیتروژن بر عملکرد و صفات کمی ماش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۸۵ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوه های مختلف خاک ورزی و محلول پاشی نیتروژن بر عملکرد و صفات کمی ماش
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماش
مقاله مدیریت بقایا
مقاله روش کاشت
مقاله عملکرد دانه
مقاله صفات کمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چراغی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: پزشکپور پیام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشاورزی پایدار به کیفیت و مواد آلی خاک توجه دارد و بقایای گیاهی یکی از منابع مهم مواد آلی خاک به شمار می رود. به منظور بررسی اثر روش های متفاوت کاشت، مدیریت بقایای گیاهی و روش های محلول پاشی نیتروژن بر صفات کمی ماش این آزمایش در تابستان سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد به صورت استریپ-اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. خاک ورزی به صورت استریپ در دو سطح جوی پشته و بدون خاک ورزی در کرت های اصلی، روش های مدیریت بقایا در دو سطح همراه با کاه و کلش و سوزاندن کاه و کلش و محلول پاشی کود اوره در چهار سطح بدون محلول پاشی، یک بار محلول پاشی در مرحله رشد سریع، یک بار محلول پاشی قبل از گل دهی و یک بار محلول پاشی در مرحله رشد سریع + گل دهی، با غلظت سه در هزار با کود اوره در کرت های فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اثر روش های متفاوت کاشت بر عملکرد دانه و ارتفاع بوته در سطح یک درصد معنی دار گردید. هم چنین اثر مدیریت بقایای گیاهی بر درجه باردهی و ارتفاع بوته در سطح پنج درصد و وزن خشک در مرحله گل دهی در سطح یک درصد معنی دار بود. نتایج نشان دهنده برتری عملکرد دانه و تعداد شاخه فرعی در بوته در روش بدون خاک ورزی نسبت به روش جوی پشته ای بود. در مجموع روش کاشت بدون خاک ورزی همراه با کاه و کلش و محلول پاشی در مرحله رشد سریع + مرحله گل دهی با تولید عملکرد دانه ۷۸۲ کیلوگرم در هکتار به عنوان ترکیب تیماری برتر در این تحقیق تعیین شد.