مقاله بررسی شیوع کلسیفیکاسیون های نابه جا (Ectopic Calcification) در رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال در دانشکده دندانپزشکی یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۳۸۴ تا ۳۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع کلسیفیکاسیون های نابه جا (Ectopic Calcification) در رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال در دانشکده دندانپزشکی یزد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلسیفیکاسیون بافت نرم
مقاله رادیوگرافی پانورامیک
مقاله بیماری های سیستمیک
مقاله تونسیلولیت
مقاله آترومای کلسیفیه کاروتید
مقاله استخوانی شدن کمپلکس استیلوهیوئید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزالدینی اردکانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خیرالهی خاطره
جناب آقای / سرکار خانم: خیرالهی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کلسیفیکاسیون بافت نرم از جمله موارد نسبتا شایعی هستند که در رادیوگرافی های پانورامیک مشاهده می شوند. این اپسیته ها شامل کلسیفیکاسیون گره های لنفاوی، لوزه ها، سیالولیت، استخوانی شدن کمپلکس استیلوهیوئید و کلسیفیکاسیون ناحیه دو شاخه شدن کاروتید می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان فراوانی کلسیفیکاسیون های بافت نرم در رادیوگرافی پانورامیک، تشخیص افتراقی آن ها و همراهی آن ها با برخی بیماری های سیستمیک می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه رادیوگرافی پانورامیک ۵۱۰ بیمار مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد در طی یک سال بررسی شد و شیوع انواع رادیو اپسیته ها، محل آن ها و برخی عوامل زمینه ای مثل سن، جنس و بیماری های سیستمیک مانند سابقه دیابت و سل مورد بررسی قرار گرفت. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPPS نسخه ۱۷ و آزمون های Chi-square و Fisher exact test و Odds Ratio مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: فراوانی رادیو اپسیته بافت نرم %۲٫۰ کلسیفیکاسیون شریان کاروتید %۷٫۳ کلسیفیکاسیون لوزه ها، %۲٫۰ سیالولیت، %۶٫۵ کلسیفیکاسیون غدد لنفاوی و %۲۱٫۴ وجود کلسیفیکاسیون لیگامان استیلوهیوئید می باشد. میان کلسیفیکاسیون نابه جا با بیماری های دیابت، فشار خون بالا، بیماری قلبی و سل رابطه معنی داری وجود داشت (p<0.05)، ولی بین وجودکلسیفیکاسیون نابه جا و سابقه مصرف دخانیات و سکته مغزی رابطه معنی دار نبود (p>0.05).
نتیجه گیری: با توجه به تجویز رادیوگرافی پانورامیک توسط اکثر دندانپزشکان، توجه به کلسیفیکاسیون های بافت نرم و کلسیفیکاسیون های نابه جا مهم است. همچنین با مشاهده این کلسیفیکاسیون ها، همکاران دندانپزشک جهت معاینات کامل تر بعدی بیماران را به همکاران متخصص مربوطه ارجاع نمایند.