مقاله بررسی شیوع ژن های شیگاتوکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیاکلی مولد شیگاتوکسین جدا شده از نمونه های عفونت ادراری در استان لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۱۸۸ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع ژن های شیگاتوکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیاکلی مولد شیگاتوکسین جدا شده از نمونه های عفونت ادراری در استان لرستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشریشیاکلی
مقاله شیگاتوکسین
مقاله اینتیمین
مقاله عفونت ادراری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عادلی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزه فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: زیبایی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شکیب پگاه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اشریشیاکلی تولیدکننده شیگاتوکسین یکی از پاتوژن های مهم ایجاد کننده بیماری های منتقل شونده از طریق مواد غذایی می باشد که ممکن است منجر به بروز سندروم های خطرناکی مانند سندروم اورمی همولیتیک در انسان گردد. تاکنون مواردی از بروز اورمی همولیتیک متعاقب عفونت های ادراری گزارش شده است. هدف از این پژوهش بررسی ژن های stx1،stx2 ،eaeA  در سویه های اشریشیا کلی جدا شده از نمونه های ادراری در شهرستان الشتر، استان لرستان می باشد.
مواد و روش ها: تعداد ۱۴۴ جدایه باکتریایی عامل عفونت ادراری در مدت شش ماه از سه بیمارستان در شهرستان الشتر جمع آوری گردید. پس از کشت نمونه های فوق در محیط های افتراقی، اختصاصی و استفاده از آزمون های بیوشیمیایی استاندارد، از میان آن ها، تعداد ۱۰۰ جدایه اشریشیا کلی تعیین هویت گردید. با استفاده از روش Multiplex PCR و پرایمرهای اختصاصی حضور ژن های stx1،stx2  و eaeA مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج: از ۱۰۰ جدایه اشریشیا کلی مورد بررسی، تعداد ۲ جدایه (۲ درصد) دارای ژن های  stx2و eaeA بودند. یک جدایه (۱ درصد) دارای ژن  stx1بود و هیچ جدایه ای با هر سه ژن مشاهده نشد.
نتیجه گیری: جداسازی اشریشیاکلی های تولیدکننده شیگاتوکسین مانند سروتیپ های O157:H7 و غیر O157:H7 از عفونت های ادراری به دلیل امکان ایجاد سندروم های کلینیکی خطرناک مانند سندروم اورمی همولیتیک از اهمیت زیادی برخوردار است و لزوم بررسی های بیشتر در این زمینه با استفاده از روش های سریع و دقیق مانند روش های مولکولی را نشان می دهد.