مقاله بررسی شیوع و عوامل مرتبط دیابت بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان بابل از مهر ماه ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول فروردین ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۶ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع و عوامل مرتبط دیابت بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان بابل از مهر ماه ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیامد بارداری
مقاله دیابت بارداری
مقاله شاخص توده بدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بوذری زینت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی سماکوش محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنتاج مائده
جناب آقای / سرکار خانم: امامی میبدی سینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به افزایش چاقی و دیابت در اکثر مناطق دنیا و تاثیر عوامل مختلف در دیابت بارداری، مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع دیابت بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بابل انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی از مهر ماه ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۰ بر روی ۱۰۰۴ زن باردار در هفته ۲۸-۲۴ بارداری انجام شد. از شرکت کنندگان بدون سابقه دیابت در هفته ۲۸-۲۴ بارداری تست چالش گلوکز با ۵۰ گرم گلوکز خوراکی انجام شد و زنان با تست چالش گلوکز مثبت، یک هفته بعد تحت آزمون تحمل گلوکز خوراکی سه ساعته با ۱۰۰ گرم گلوکز قرار گرفتند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۸) و آزمون آماری فیشر، کای دو و مولتیپل رگرسیون لوجستیک مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: از ۱۰۰۴ فرد شرکت کننده در مطالعه، ۱۹۱ نفر (۱۹%) تست چالش با گلوکزشان مثبت بود که در ۸۵ نفر (
%۴۴٫۵) از آنها با آزمایش تست تحمل گلوکز خوراکی، تشخیص دیابت بارداری داده شد. میانگین سنی گروه مبتلا به دیابت بارداری ۳۰٫۴۲±۵٫۵۲ سال و افراد بدون دیابت بارداری ۲۶٫۰۲±۵٫۲ سال بود. سن مساوی یا بیشتر از ۲۵ سال (P=0.001)، شاخص توده بدنی مساوی یا بیشتر از ۲۷ (p=0.018)، تاریخچه فامیلی دیابت (p<0.001)، سابقه سقط (P<0.001)، سابقه مرده زایی و ماکروزومی (p<0.001)، پره اکلامپسی (P<0.001) و فشارخون (p<0.001)، در زنان مبتلا به دیابت بارداری نسبت به زنان سالم اختلاف معنی داری داشت.
نتیجه گیری: دیابت بارداری در دو دهه گذشته در بابل افزایش یافته (%۸٫۰۵) و بیشترین عوامل خطر در دیابت بارداری به ترتیب سابقه مرده زایی، تاریخچه خانوادگی دیابت و سابقه ماکروزومی بود.