مقاله بررسی شیوع و علل بروز تب در بیماران بستری در ICU و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک آنان در بیمارستان های آموزشی شهر سنندج ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع و علل بروز تب در بیماران بستری در ICU و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک آنان در بیمارستان های آموزشی شهر سنندج ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماران بستری
مقاله ICU
مقاله علل بروز تب
مقاله مشخصات دموگرافیک
مقاله پنومونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مریدی گلرخ
جناب آقای / سرکار خانم: خالدی شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل نسب کامبیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بروز تب به عنوان یک مشکل شایع در بیماران ICU مطرح است. حدود ۷۰% بیماران بستری در بخش  ICUدچار تب می شوند. با توجه به اینکه بیشترین میزان بروز تب در بیماران بستری در بخش ICU اتفاق می افتد که می تواند منجر به افزایش میزان مرگ و میر در آنان گردد، لذا در این مطالعه تلاش می شود شیوع و علل بروز تب در بیماران بستری در ICU و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک آنان مورد بررسی قرار گیرد.
مواد و روشها: این مطالعه، توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه پژوهش شامل ۱۱۰ بیمار بستری در بخشهای ICU بیمارستان های آموزشی شهر سنندج می باشد که در بدو ورود در ICU تب نداشته و ۲۴ ساعت بعد دارای درجه حرارت بالاتر از ۳۸٫۳ درجه سانتی گراد بودند. از این میان کلیه بیماران تب دار در فاصله زمانی اسفند ماه سال ۸۶ تا مرداد ماه ۱۳۸۷ به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای استاندارد که پس از تکمیل آنها توسط پرسشگر، کدبندی شده و سپس داده ها با استفاده از روش های آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد علل عفونی بروز تب به ترتیب ۳۸٫۰۲ درصد نمونه های مورد پژوهش عفونت ناشی از کاتتر و ۳۵٫۴ درصد نیز پنومونی ناشی از ونتیلاتور و ۱۴٫۵ درصد مشکلات ناشی از عوارض ناشی از عفونت زخم داشتند و تنها ۳٫۶ درصد موارد علل بروز تب ناشی از عفونت مربوط به سپسیس شکم و ۱٫۸ درصد به طور مشترک مربوط به سینوزیت و اسهال دیفیسیل بود. هم چنین نتایج حاصل از این بررسی در مورد علل غیر عفونی بروز تب نشان داد که اکثریت ۲۹٫۱ ناشی از پنومونی آسپیراسیون، وکمترین درصد ۱٫۸ بطور مشترک مربوط به سندرم دیسترس تنفسی، اولسردکوبیتوس تب ناشی از انتقال خون و کله سیتیت بدون انسداد بود. هم چنین آزمون آماری کای دو رابطه معنی دار آماری بین سن (P<0.01)، مدت اقامت در بیمارستان (P<0.05) و میزان GCS بیمار (P<0.01) را با بروز تب نشان داد.
بحث و نتیجه گیری: بروز تب در بخش ICU یکی از عوارض شایع در بیماران بستری می باشد. فراوانی این عارضه در این بررسی مشابه وحتی پایین تر از مطالعاتی است که در سایر مناطق انجام شده است و نشان دهنده آن است که علیرغم کمبود امکانات در بخش های ما، استانداردهای کنترل عفونت و اصول مراقبت از بیمار بخوبی رعایت می شود.