مقاله بررسی شیوع ناهنجاری های مفصل گیجگاهی – فکی (TMD) در بیماران مراجعه کننده به بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پاییز ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۳۱۱ تا ۳۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع ناهنجاری های مفصل گیجگاهی – فکی (TMD) در بیماران مراجعه کننده به بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پاییز ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات مفصل گیجگاهی – فکی
مقاله شیوع
مقاله حساسیت به لمس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطباییان فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: صبوری ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: کاسب قانع هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اختلالات مفصل گیجگاهی – فکی (TMD) یکی از شایع ترین اختلالات در ناحیه فک و صورت بوده، اغلب به همراه درد، عملکرد ناقص مفصل TMJ و عضلات جونده تشخیص داده می شود. به دلیل وجود معیارهای متفاوت برای تشخیص این اختلالات، مقادیر متفاوتی از شیوع TMD در جوامع مختلف ارائه شده است. هدف از تحقیق حاضر، تعیین شیوع ناهنجاری های مفصل گیجگاهی – فکی در بیماران مراجعه کننده به بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پاییز ۱۳۸۹ بوده است.
مواد و روشها: در تحقیق توصیفی حاضر ۱۵۰ نفر از مراجعین عمومی بخش پروتز ثابت (۸۶ زن، ۶۴ مرد) به صورت تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه (subjective) و معاینات بالینی (objective) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این معاینات، جنبه های مختلفی از اختلالات TMD نظیر کلیک، حساسیت عضله و مفصل در بیماران بررسی و شیوع آنها تعیین شد. مقایسات آماری با استفاده از آزمون chi-square انجام گرفتند.
یافته ها: کلیک در %۲۱٫۳ بیماران، حساسیت عضله به لمس در %۱۸٫۷، حساسیت مفصل TMJ در %۵٫۳، اختلالات  TMDدر %۱۸٫۷ معاینه شوندگان و محدودیت در باز کردن دهان نیز در %۱٫۳ گزارش گردید. علیرغم شیوع بیشتر اختلالات TMD در زنان، تفاوت معنی داری از این جهت بین زنان و مردان مشاهده نشد (%۳۹٫۳ در برابر %۶۰٫۷).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق حاضر، شیوع اختلالات TMD و عوارض مرتبط با این اختلالات در میان مراجعین به بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پاییز سال ۱۳۸۹، %۱۸٫۷ بدست آمد که کمتر از مقادیر موجود در پیشینه های مطالعاتی بوده است.