مقاله بررسی شیوع مصرف سیگار و برخی از عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان شهر زنجان در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع مصرف سیگار و برخی از عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان شهر زنجان در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیگار کشیدن
مقاله دانش آموزان
مقاله عوامل خطر
مقاله زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظرزاده میلاد
جناب آقای / سرکار خانم: بیدل زینب
جناب آقای / سرکار خانم: ایوبی عرفان
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: تزوال جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سن آغاز مصرف سیگار هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه رو به کاهش است. هدف این مطالعه برآورد شیوع مراحل مصرف سیگار در نمونه ای از دانش آموزان دبیرستانی شهر زنجان و بررسی عوامل مرتبط با آن بود.
روش بررسی: از بین دانش آموزان دبیرستانی شهر زنجان در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰، نمونه ای با حجم ۱۰۶۴ نفر به روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد خود ایفا به کار رفت که شامل اطلاعات جمعیت شناختی، مصرف سیگار، عوامل روانی، اجتماعی و آشنایی با برخی داروها بود. برای بررسی عوامل مختلف با مصرف سیگار، مدل رگرسیون لوجستیک دوحالته به کار رفت.
یافته ها: از ۳۵۲ دانش آموزی که مصرف سیگار را گزارش کرده بودند، ۲۴۲ (۲۳٫۴ درصد) نفر سیگار آزموده و ۱۱۲ (۱۰٫۸ درصد) نفر به عنوان سیگاری فعال طبقه بندی شدند. تحلیل چند متغیره به وسیله مدل رگرسیون لوجستیک نشان داد که افزایش سن (نسبت شانس ۱٫۲۰)، رفتار خطرپذیر (نسبت شانس ۱٫۸۳)، آشنایی با داروی ترامادول (نسبت شانس ۲٫۱۹)، اعتماد به نفس پایین (نسبت شانس ۱٫۰۷)، نگرش مثبت به سیگار (نسبت شانس ۱٫۱۵)، تفکر مثبت به سیگار (نسبت شانس ۱٫۰۷) و داشتن دوست سیگاری (نسبت شانس ۱٫۹۴) با مصرف سیگار در ارتباط است.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که شیوع مراحل مختلف مصرف سیگار در دانش آموزان دبیرستانی شهر زنجان نسبت به مطالعات مشابه با پرسشنامه کاملا یکسان در استان های دیگر، بیشتر است و عواملی چون آشنایی با داروی ترامادول و داشتن دوست سیگاری، بیش از سایر متغیرها با مصرف سیگار در ارتباط است. توجه بیشتری به بازار غیرمجاز داروها و آموزش برمبنای مدرسه ممکن است در کنترل مصرف دخانیات موثر باشد.