مقاله بررسی شیوع عوامل خطر سرطان سینه در زنان ۶۹-۲۰ ساله شهرستان دهاقان در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در بیماریهای پستان ایران از صفحه ۶۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع عوامل خطر سرطان سینه در زنان ۶۹-۲۰ ساله شهرستان دهاقان در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان سینه
مقاله عوامل خطر
مقاله زنان ۶۹-۲۰
مقاله شیوع
مقاله فعالیت بدنی نامنظم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بدریان مجید
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: امانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدی نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه:سرطان پستان شایع ترین بدخیمی زنان در سراسر دنیاست، بطوری که ۳۰% از کل سرطان ها و ۱۵% از مرگ های ناشی از سرطان در میان زنان مربوط به آن است. سرطان پستان یک بیماری چند عاملی است که عوامل مختلفی در ایجاد آن دخیل هستند. هدف از این مطالعه بررسی شیوع عوامل خطر سرطان سینه در زنان ۶۹-۲۰ سال جهت برنامه ریزی مناسب برای انجام مداخلات لازم برای کنترل و پیشگیری این سرطان است.
روش بررسی: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-مقطعی است که در آن تعداد ۱۴۹۵ زن با روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین زنان ۶۹-۲۰ سال تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان دهاقان (وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) در سال ۱۳۹۱ انتخاب شدند و از نظر ۲۳ عوامل خطر اثبات شده سرطان سینه توسط مامای دوره دیده مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش ۱۷ و شاخص های فراوانی و آزمون کای اسکوئر و فیشر دقیق، تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: از تعداد ۱۴۹۵ زن شرکت کننده در مطالعه تعداد ۱۰۸۶ (۶۴٫۷۲%) نفر آنان ساکن مناطق روستایی و تعداد ۴۰۹ نفر (۳۶٫۲۷%) ساکن مناطق شهری بودند. میانگین سنی در شهر ۲۸٫۳۸ سال با انحراف معیار ۲۸٫۱۲ و در روستا ۲۳٫۳۹ سال با انحراف معیار ۳۴٫۱۲ بود. در حدود ۷۹٫۷۸% (۱۱۷۸ نفر) شرکت کنندگان حداقل یک عامل خطر سرطان سینه را دارا بودند. از بین ۲۳ عامل مورد بررسی، فعالیت جسمانی نامنظم شایع ترین عامل خطر بود. در حدود ۹۸٫۷۵% (۱۱۳۶ نفر) زنان شرکت کننده در مطالعه فاقد فعالیت جسمانی منظم بودند. سابقه تماس با فرد سیگاری در منزل با ۵۵٫۲۷% و نمایه توده بدنی ۳۰ و بیشتر با ۳۲٫۱۷% از نظر شیوع به ترتیب در رتبه های بعدی قرار داشتند.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اکثر عوامل خطر سرطان پستان با شیوع بالا در زنان ۶۹-۲۰، مربوط به سبک زندگی افراد است که با آموزش و ایجاد بسترهای مناسب می توان آنها را اصلاح و اثرات منفی آنها را تعدیل نمود.