مقاله بررسی شیوع سویه های انتروکوک مقاوم به ونکومایسین (VRE) در نمونه های مدفوع جدا شده از بیماران بستری در ICU بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۴۸۲ تا ۴۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع سویه های انتروکوک مقاوم به ونکومایسین (VRE) در نمونه های مدفوع جدا شده از بیماران بستری در ICU بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتروکوک مقاوم به ونکومایسین (VRE)
مقاله بخش مراقبت ویژه
مقاله رکتوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جباری شیاده سیده مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: منیری رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: خورشیدی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: صبا محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدغلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: انتروکوک مقاوم به ونکومایسین از پاتوژن های مهم بیمارستانی در جهان است. هدف از این مطالعه شناسایی شیوع انتروکوک مقاوم به ونکومایسین در سویه های انتروکوک جدا شده از سواب رکتال بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان و فاکتورهای خطر آن بود.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی از آبان ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱ در بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام پذیرفت. ۱۵۶ نمونه سواب رکتال از بیماران بستری در سه بخش مراقبت ویژه جمع آوری گردید. نمونه ها از نظر وجود انتروکوک با انجام رنگ آمیزی گرم، تست های بیوشیمیایی مانند کاتالاز، هیدرولیز پیرولیدونیل بتا نفتیل آمید و ایجاد کلونی های سیاه رنگ روی بایل اسکولین آزید تایید هویت شدند. تست حساسیت آنتی بیوتیکی به روش کربی بایر برای تشخیص مقاومت انجام شد.
نتایج: شیوع انتروکوک مقاوم به ونکومایسین ۵۸ مورد (۴۳ درصد) بود. فنوتیپ VanA  79.3 درصد، ۱۷٫۲ VanB درصد وVanC  3.5 درصد بود. بین ناقل VRE و مصرف آنتی بیوتیک ارتباط معنی دار مشاهده شد (۰٫۰۳۷=P) و ۹۴٫۸ درصد افراد با کلونیزاسیون انتروکوک های مقاوم به ونکومایسین سابقه مصرف آنتی بیوتیک داشتند و این ارتباط در مصرف ۴-۳ نوع آنتی بیوتیک (۵۹٫۲ درصد) نسبت به ۲-۱ آنتی بیوتیک (۳۵٫۴ درصد) (۰٫۰۰۹=P) و با مدت زمان بستری در بیمارستان (۰٫۰۰۹=P) ارتباط معنی داری نشان داد. بین کلونیزاسیون VRE و مصرف کورتون، وجود دیابت، سابقه بستری و نوع ICU ارتباط معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: فاکتورهای خطر کولونیزاسیون VRE در مطالعه حاضر، مصرف آنتی بیوتیک و مصرف ۴-۳ نوع آنتی بیوتیک و افزایش طول مدت بستری در بیمارستان بود.