مقاله بررسی شیوع ریزحذف های نسبی gr/gr، b1/b3، b2/b3 در مردان الیگواسپرم ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۷۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع ریزحذف های نسبی gr/gr، b1/b3، b2/b3 در مردان الیگواسپرم ایرانی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریزحذف های کروموزم Y
مقاله حذف نسبی
مقاله الیگواسپرمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یغمایی پریچهر
جناب آقای / سرکار خانم: سلسبیلی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حیاتی رودباری نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: میرفخرایی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کروموزوم Y انسان شامل ژن هایی است که بر روی یک ناحیه بزرگ جایگزین شده اند و به نواحی AZFc, AZFb, AZFa معروف می باشند. حذف در این ژن ها با نقایصی در اسپرماتوژنز همراه می باشد که منجر به الیگواسپرمی و آزواسپرمی می گردد.حذف های نسبی ناحیه AZFc به عنوان یک فاکتور خطر مهم برای الیگواسپرمی و آزواسپرمی گزارش شده است. هدف اصلی از این پژوهش بررسی شیوع ریزحذف های نسبی کروموزمY  (gr/gr, b1/b3, b2/b3) در مردان الیگواسپرم می باشد. ۳۰ مرد الیگواسپرمی با میزان اسپرم کمتر ۱۰۶×۱۰ و ۵۰ مرد بارور به عنوان گروه شاهد در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. جهت بررسی ریز حذف های gr/gr, b1/b3, b1/b2 از روش Multiplex PCR استفاده گردید. در مجموع ۵ فرد بیمار بافراوانی ۱۷% و ۶ فرد سالم با فراوانی ۱۲% دارای حذف بودند. در بیماران ۴ فرد با فراوانی ۱۳٫۷% حذف gr/gr و ۱ نفر با فراوانی ۳٫۴% حذف b2/b3 را نشان دادند. در بین افراد سالم ۵ نفر با فراوانی ۱۰% دارای حذف gr/gr و  1نفر با فراوانی ۲% حذف b2/b3 را آشکار ساختند. این نتایج پیشنهاد می کند اگر چه شیوع ریز حذف های ناحیه AZFc در مردان نابارور ایرانی پایین می باشد، اما انجام تحقیقات مولکولی قبل از شروع هر اقدام درمانی مفید می باشد.