مقاله بررسی شیوع روتاویروس در بیماران HIV مثبت دارای گاستروآنتریت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۲۹۴ تا ۲۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع روتاویروس در بیماران HIV مثبت دارای گاستروآنتریت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روتاویروس
مقاله HIV
مقاله گاستروانتریت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوریای ولی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: زوار مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: آقاصادقی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سادات سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی سراجی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی فوزیه
جناب آقای / سرکار خانم: صدرایی جاوید
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: متولی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی پونه
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی اردستانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: عکاف زاده الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: گاستروانتریت یکی از معمول ترین تظاهرات در بیماران مبتلا به ایدز می باشد. اگر چه گاستروانتریت در این بیماران توسط عوامل متعددی ایجاد می شود، لیکن در این بین نقش عوامل ویروسی به خصوص روتاویروس هنوز مشخص نیست. هدف از این مطالعه، بررسی میزان شیوع روتاویروس در افراد HIV مثبت می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی ۷۵ نمونه مدفوع از بیماران HIV مثبت مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی که از گاستروانتریت رنج می بردند، جمع آوری شد. پس از استخراج RNA ویروسی، ششمین ناحیه محافظت شده ژنوم ویروس (VP6) با روش RT-PCR تکثیر شد. در نهایت محصول واکنش به وسیله الکتروفورز روی ژل ۱٫۵ درصد آگارز شناسایی شده و با تعیین توالی تائید شد.
نتایج: محصولات RT-PCR با اندازه مورد انتظار (۴۳۳bp) برای تمامی نمونه های مثبت روتاویروس و نیز سویه های ویروس استاندارد وحشی به دست آمدند. از میان ۷۵ فرد آلوده به HIV، در مجموع ۱۹ (۲۵٫۳ درصد) نمونه مثبت بودند و با توالی یابی مستقیم تائید شدند.
نتیجه گیری: اگرچه در این مطالعه فراوانی روتاویروس در بیماران HIV مثبت در حدود ۲۵ درصد به دست آمده است، اما مطالعات بیشتری برای مشخص کردن ژنوتیپ روتاویروس در بیماران HIV مثبت دارای گاستروآنتریت مورد نیاز است.