مقاله بررسی شیوع اهمالکاری تحصیلی در بین دانشجویان و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی، ترجیح زمان مطالعه، و هدف از ورود به دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۹۹ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع اهمالکاری تحصیلی در بین دانشجویان و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی، ترجیح زمان مطالعه، و هدف از ورود به دانشگاه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهمالکاری تحصیلی
مقاله پرسشنامه اهمالکاری آیتکن
مقاله شیوع
مقاله ترجیح زمان مطالعه
مقاله پیشرفت تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی شیوع رفتار اهمالکاری تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان بود. همچنین در این پژوهش ارتباط بین رفتار اهمالکاری تحصیلی و متغیرهای جمعیت شناختی، ترجیح زمان مطالعه، و هدف از ورود به دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی-مقطعی است. نمونه ی این پژوهش شامل ۶۰۰ نفر (۲۸۱ زن و ۳۱۹ مرد) است که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان انتخاب شدند. آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی آیتکن مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های به دست آمده از طریق آزمون تی، تحلیل واریانس، ضریب همبستگی، و تحلیل رگرسیون چندمتغیره، و به کمک spss 18 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد که ۱۴% از کل دانشجویان نمونه مورد بررسی، %۱۲٫۸ از دانشجویان زن، و %۱۴٫۱ از دانشجویان مرد دارای اهمالکاری شدید، و %۷۰٫۸ از کل، %۶۸٫۸ از زنان، و ۶۸٫۷ % از مردان دارای سطوح متوسط اهمالکاری تحصیلی هستند. نتایج دیگر نشان می دهد زنان و دانشجویانی که به رشته تحصیلی خود علاقه دارند اهمالکاری کمتری نشان دادند. رابطه بین اهمالکاری و متغییر سن معنی دار نبود اما بین اهمالکاری و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنی داری وجود داشت. همچنین کسانی که در صبح و در طول ترم تحصیلی مطالعه می کنند، ودانشجویانی که با هدف کسب علم ومهارت وارد دانشگاه شده اند اهمالکاری کمتری دارند.تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای ترجیح زمان مطالعه، علاقه به رشته تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، و جنسیت، در مجموع %۲۲٫۶ از واریانس رفتار اهمالکاری تحصیلی را تبیین می کنند. رفتار اهمالکاری تحصیلی در بین دانشجویان شیوع بالایی دارد. این مساله بر جنبه های مختلف آموزشی، سلامت و آینده شغلی دانشجویان تاثیرگذار است. بنابراین پیشنهاد می شود جهت تشخیص و درمان رفتار اهمالکاری تحصیلی اقداماتی صورت گیرد.