مقاله بررسی شیوع انواع ارتباط کانال دندانی- تحتانی با دندان عقل نهفته در رادیوگرافی پانورامیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۸۲ تا ۲۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع انواع ارتباط کانال دندانی- تحتانی با دندان عقل نهفته در رادیوگرافی پانورامیک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رادیوگرافی
مقاله مندیبل
مقاله دندان مولر سوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده مژده
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادی نسترن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دندان پزشکان قبل از جراحی دندان عقل نهفته پایین به منظور جلوگیری ازآسیب به عصب دندانی- تحتانی از رادیوگرافی پانورامیک جهت ارزیابی ارتباط دندان عقل و کانال دندانی- تحتانی استفاده می کنند. هدف از این مطالعه، بررسی موقعیت و شکل کانال دندانی- تحتانی در مجاورت دندان عقل نهفته پایین توسط رادیوگرافی پانورامیک بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، تصاویر پانورامیک استاندارد شامل ۳۸۴ دندان عقل نهفته پایین، انتخاب شدند. رابطه ریشه دندان با کانال مزبور توسط متخصصین با تجربه بررسی شد. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه ۱۱٫۵ جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی بررسی شد.
یافته ها: در بررسی کلیشه های پانورامیک، ۸۵٫۴ درصد سوپرایمپوز کانال به روی ریشه های دندان، ۲۸٫۴ درصد رادیولوسنسی پری آپیکال، ۱۹٫۸ درصد کاهش دانسیته ریشه های دندان، ۱۱٫۵ درصد انحراف کانال دندانی تحتانی، ۳٫۴ درصد باریک شدن کانال دندانی تحتانی، ۲٫۹ درصد قطع لبه رادیو اپک کانال و ۲٫۱ درصد تحلیل خارجی را نشان داد. ریشه های دندان در مواردی نیز حضور چند مارکر در یک نمونه را نشان دادند.
نتیجه گیری: در مطالعه حاضر سوپرایمپوز ریشه های دندان عقل بر روی دیواره فوقانی کانال به عنوان شایع ترین و تحلیل ریشه دندان عقل کم ترین مورد مشاهده شده بود. علاوه بر این در بررسی فراوانی انواع نهفتگی دندان عقل مندیبل، نهفتگی مزیالی، کلاس I و نوع B بیش ترین شیوع را داشتند.