مقاله بررسی شیوع اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و همبودی آن با اختلال یادگیری در دانش آموزان دبستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۲۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و همبودی آن با اختلال یادگیری در دانش آموزان دبستانی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی
مقاله اختلال یادگیری
مقاله شیوع
مقاله همبودی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع بهرام آبادی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: گنجی کامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی اغلب به تنهایی آشکار نمی شود، بلکه با بسیاری از اختلال های دیگر همبودی دارد. تشخیص افتراقی بین اختلال های همبود و سایر وضعیت هایی که شبیه اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی هستند، از جمله مشکلات مطالعات همه گیرشناسی است. هدف این پژوهش بررسی میزان شیوع اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و همبودی آن با اختلال یادگیری در دانش آموزان دبستانی شهر همدان بود. روش پژوهش حاضر توصیفی ـ پیمایشی بود. از میان دانش آموزان ۱۲-۷ ساله دبستانی ۱۹۳۸ نفر دانش آموز شامل ۹۸۸ پسر (۵۰٫۹۸ درصد) و ۹۵۰ دختر (۴۹٫۰۲ درصد) با روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از فهرست نشانه مرضی کودک فرم والدین و معلمان، آزمون ترسیم ساعت، آزمون ایران کی- مت، آزمون تشخیص خواندن استفاده شد. سرانجام بر اساس ملاک های چاپ چهارم راهنمای تشخیصی انجمن روان پزشکی آمریکا با کودکان، مصاحبه بالینی به عمل آمد. داده ها با استفاده از آزمون t، ضریب همبستگی و مجذور خی تحلیل شد. نتایج نشان داد که میزان شیوع کلی اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی ۸٫۶۲ درصد، در پسرها ۱۲٫۵۵ درصد و در دخترها ۴٫۵۳ درصد بود. شیوع اختلال یادگیری در کل گروه نمونه ۷ درصد بود و ۸۸ دانش آموز (۴٫۵۴ درصد) دارای هر دو اختلال بودند. شیوع اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی، همچنین میزان همبودی این دو اختلال در پسرها حدود ۳ برابر بیش تر از دخترها بود. تشخیص افتراقی و ارائه خدمات روان شناختی و مشاوره زود هنگام برای این اختلال ها ضروری است.