مقاله بررسی شیوع اختلال استرس پس از ضربه زایمان به دنبال پره اکلامپسی و عوامل مرتبط با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم آذر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۶ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع اختلال استرس پس از ضربه زایمان به دنبال پره اکلامپسی و عوامل مرتبط با آن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال استرس پس از ضربه
مقاله پره اکلامپسی
مقاله عوامل خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدیان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: مخبر نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی حبیب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بارداری و دوره بعد از زایمان، به عنوان یک زمان استرس زا در زندگی زنان در نظر گرفته می شود. بیماری مادر و شکایات غیر قابل انتظار حول و حوش زایمان، منجر به افزایش خطر اختلال استرس پس از ضربه می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع اختلال استرس پس از ضربه زایمان به دنبال پره اکلامپسی و عوامل مرتبط با آن انجام شد.
روش کار: این مطالعه تحلیلی مقطعی در سال ۱۳۹۲ بر روی ۱۲۷ زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی بستری در زایشگاه بیمارستان های دولتی مشهد انجام شد. شیوع اختلال استرس پس از ضربه توسط پرسشنامه PPQ تعیین و توسط مصاحبه روانپزشکی تایید شد. عوامل جمعیت شناختی، مامایی، حمایتی و روانشناختی مرتبط با آن نیز بررسی گردید. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون های همبستگی اسپیرمن، کای دو، من ویتنی یو و تی مستقل مورد و سطح تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: ۳۳ نفر (۲۶%) از زنان مبتلا به پره اکلامپسی، دچار اختلال استرس پس از ضربه متعاقب زایمان شدند که وجود اختلال در ۲۰ نفر (۶۰٫۶%) آنها توسط مصاحبه روانپزشکی نیز تایید شد. نوع زایمان، افسردگی هفته ۶ و حمایت اجتماعی هفته ۲ و ۶ پس از زایمان با اختلال استرس پس از ضربه ارتباط معنی داری داشت (۰٫۰۵>p).
نتیجه گیری: شیوع اختلال استرس پس از ضربه به دنبال پره اکلامپسی بالا است. زایمان سزارین، کاهش حمایت اجتماعی در دوره بعد از زایمان و افسردگی بعد از زایمان، زنان مبتلا به پره اکلامپسی را مستعد ابتلاء به اختلال پس از ضربه می کند.