مقاله بررسی شیوع اختلالات عملکرد جنسی در زنان و عوامل مرتبط با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۱ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۶۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع اختلالات عملکرد جنسی در زنان و عوامل مرتبط با آن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال عملکرد جنسی
مقاله اختلال کمبود میل جنسی
مقاله اختلال انگیختگی جنسی
مقاله اختلال ارگاسم
مقاله مقاربت دردناک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مزینانی ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری مهر ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: کراسکیان آدیس
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانیان مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اختلالات عملکرد جنسی سبب بروز مشکلات جدی در امر زندگی خانوادگی و کیفیت زندگی می گردد. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع اختلالات عملکرد جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر تهران است.
روش کار: مطالعه به صورت توصیفی – تحلیلی انجام شد. ۴۸۰ نفر از زنان متاهل مراجعه کننده به کلینیک های مناطق چهارگانه شهر تهران (شمال، جنوب، شرق و غرب) و از هر منطقه شهری ۴ مرکز و از هر مرکز حدود ۳۰ نفر به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه ارزیابی عملکرد جنسی (Sexual Function Questionnaire -SFQ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. ۴۰۵ نفر مطالعه را تمام کردند. تحلیل داده ها بر مبنای آزمون آماری میانگین دو گروه مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون ضریب همبستگی صورت گرفت.
یافته ها: شیوع کلی اختلال عملکرد جنسی ۳۱ درصد بود که از این میان شیوع اختلال کمبود میل جنسی ۳۳ درصد (۱۳۴ نفر)، شیوع اختلال انگیختی جنسی ۱۶٫۵ درصد (۶۷ نفر)، شیوع اختلال ارگاسمیک ۲۵ درصد (۱۰۱ نفر) و شیوع مقاربت دردناک ۴۵٫۵ درصد (۱۸۴ نفر) بود. بعضی بیماران بیش از یک اختلال را گزارش کردند. بین سن زنان و مدت زمان تاهل (p<0.01)، اختلالات روانپزشکی و سابقه مصرف داروهای روانپزشکی و نیز سابقه سوء استفاده جنسی (p<0.05) با عملکرد جنسی زنان رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: اختلالات عملکرد جنسی در زنان پدیده ای شایع و قابل توجه است.