مقاله بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در دندان پزشکان عمومی شهر همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۶۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در دندان پزشکان عمومی شهر همدان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات اسکلتی عضلانی
مقاله بهداشت شغلی
مقاله دندانپزشکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی متمایل فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالصمدی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: روشنایی قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلیان صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: اختلالات اسکلتی عضلانی و دردهای مزمن ناشی از آن یکی از عوامل شایع آسیب های شغلی در بیشتر کشور ها می باشد. هدف مطالعه حاضر تعیین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین دندان پزشکان شهر همدان بود.
روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی ۷۱ نفر از دندان پزشکان شاغل در شهر همدان شرکت نمودند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد نوردیک استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS-16  و آزمون های آماری t- test و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: ۴۶ نفر (۶۴٫۸ درصد) از دندان پزشکان یکی از انواع اختلالات اسکلتی عضلانی را داشتند. به ترتیب بیشترین اختلالات در طی ۱۲ ماه گذشته در بین دندان پزشکان گردن (۴۹٫۷ درصد)، مچ و دست (۴۷٫۸ درصد)، شانه (۲۹٫۶ درصد)، فوقانی پشت (۲۳٫۹ درصد)، تحتانی پشت (۱۶٫۹ درصد)، یک یا هر دو زانو (۱۴٫۱ درصد) و آرنج (۱٫۴ درصد) بود.
نتیجه نهائی: از بین اختلالات اسکلتی عضلانی در حین کار گردن درد و اختلالات مرتبط با مچ و دست بیشترین شیوع را داشت. به نظر می رسد که اجرای مداخلات آموزشی در این خصوص برای دندان پزشکان ضروری باشد.