مقاله بررسی شیوع آلودگی های انگلی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamensky,1901) مهاجر به رودخانه تجن و تاثیر آن ها روی برخی فاکتورهای خونی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۳۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی شیوع آلودگی های انگلی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamensky,1901) مهاجر به رودخانه تجن و تاثیر آن ها روی برخی فاکتورهای خونی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودخانه تجن
مقاله ماهی سفید
مقاله انگل
مقاله شیوع
مقاله پارامترهای خون شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسین
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی کارسالاری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزی شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر مینا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدنژاد محدثه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی شیوع آلودگی های انگلی و تاثیر آن بر روی برخی از فاکتورهای خونی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) مهاجر به رودخانه تجن در طی فصل تولید مثلی ۱۳۸۶، ۳۰ قطعه ماهی سفید مولد به روش صید انتظاری صید و بصورت زنده به پژوهشکده اکولوژی دریای خزر منتقل شد. پس از بررسی های زیست سنجی و تعیین سن ماهیان، از ماهیان خون گیری شده و پارامترهای خون شناسی با روش های استاندارد آزمایشگاهی مورد سنجش قرار گرفت. سپس انگل های موجود در ماهیان کالبدگشایی شده، جداسازی و با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر مورد شناسایی قرار گرفتند. در ماهیان مورد بررسی داری میانگین طول ۴۵٫۸۳ سانتی متر و وزن ۸۲۴٫۶۷ گرم بودند. در این بررسی ۴ گونه انگل Asymphylodora kubanicum، Paradiplozoon chazarikum، Dactylogyrus sp. و Diplostomum spathaceum شناسایی شدند. نتایج حاصل از بررسی فاکتورهای خونی نشان داد که متوسط تعداد گبول های قرمز ۱۸۱۱۳۳۳٫۳۳ عدد در میلی مترمکعب، گلبول های سفید ۱۶۵۰۰٫۰۰ عدد در میلی مترمکعب، متوسط میزان هماتوکریت ۵۳٫۴۷ درصد، هموگلوبین ۱۶٫۷۹ گرم در دسی لیتر، متوسط حجم گلبولی ۳۰۷٫۸۷ فمتولیتر، مقدار هموگلوبین داخل گلبولی ۹۶٫۲۲ پیکوگرم، لنفوسیت ۷۳٫۸۰، منوسیت ۰٫۷۳، نوتروفیل ۱۲٫۹۳ و میولوسیت ۱۲٫۵۳ درصد به دست آمد. همچنین اختلاف معنی داری بین فاکتورهای خونی و انگل های فوق مشاهده نگردید (P>0.05).