مقاله بررسی شدتهای مختلف چرای دام بر روی خصوصیات بانک بذر خاک در مراتع بیابانی استان کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات مرتع و بیابان ایران از صفحه ۳۳۳ تا ۳۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی شدتهای مختلف چرای دام بر روی خصوصیات بانک بذر خاک در مراتع بیابانی استان کرمان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبشخور
مقاله بانک بذر خاک
مقاله پوشش گیاهی
مقاله منطقه خشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرفان زاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی کهنوج سیدحمزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف بررسی روند تغییرات تراکم، غنا و تشابه بانک بذر خاک با پوشش سرپا در فاصله های مختلف از آبشخور در مراتع شهرستان کهنوج انجام شد. نمونه برداری از خاک پس از ریزش بذر گیاهان در فواصل ۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ متر اطراف سه آبشخوار از ژرفا های ۵-۰ و ۱۰-۵ سانتی متری آن انجام گردید. نمونه های خاک پس از اعمال تیمار سرما، به گلخانه منتقل و در بستر مناسب کشت شدند. بذرهای جوانه زده شده هر ۱۰ روز یکبار شناسایی، شمارش و حذف شدند. در فصل رشد گونه ها، درصد پوشش سرپای گونه ها جهت تعیین شباهت بانک بذر خاک با پوشش گیاهی سرپا برداشت گردید. از آزمون GLM برای مقایسه فاکتورهای مختلف بانک بذر خاک (فاصله از آبشخور و ژرفای خاک) استفاده شد. نتایج نشان داد که تراکم بانک بذر خاک در فاصله های مختلف از آبشخور و در ژرفا های مختلف دارای اختلاف معنی داری می باشد، به طوری که کمترین میزان آن در فاصله های نزدیکتر و بیشترین میزان آن در فاصله های دورتر از آبشخورها بود. به رغم اینکه در فاصله صفر درصد پوشش گیاهی، صفر بود و تعداد محدودی گونه از بذر خاک جوانه زد. اگرچه غنای گونه ای در فاصله ها و ژرفاهای مختلف دارای اختلاف معنی داری بود، اما این تغییرات از روند خاصی پیروی نکرد. تشابه پوشش سرپا با بانک بذر خاک با کاهش شدت چرا و دور شدن از نقاط آبشخور افزایش یافت. به طور کلی بیشترین تعداد بذرهای جوانه زده مربوط به گونه های یکساله بودند و گونه های چندساله و درختی به رغم حضور در پوشش روی زمینی در بانک بذر خاک ظاهر نشدند.