مقاله بررسی شاخص DMFT مولر اول دائمی در دانش آموزان ۱۲ ساله شهر بابل در سال ۹۱ – ۱۳۹۰ (گزارش کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۱۰۲ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسی شاخص DMFT مولر اول دائمی در دانش آموزان ۱۲ ساله شهر بابل در سال ۹۱ – ۱۳۹۰ (گزارش کوتاه)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص DMFT
مقاله دندان مولر
مقاله دانش آموزان
مقاله پوسیدگی دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی عفت
جناب آقای / سرکار خانم: خفری ثریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: متداول ترین و مهم ترین مقیاس اپیدمیولوژیک برای سنجش پوسیدگی دندانی شاخص DMFT است، که به عنوان یک معیار مهم جهت نشان دادن وضعیت سلامت دهان و دندان استفاده می شود و نقش مهمی در تصمیم گیری های بهداشتی دارد. هدف از این تحقیق ارزیابی شاخص DMFT مولر اول دائمی در دانش آموزان ۱۲ ساله شهر بابل می باشد تا در برنامه ریزی های بهداشتی درمانی مورد استفاده قرار گیرد.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی ۴۴۰ نفر از دانش آموزان ۱۲ ساله (از هر جنس ۲۲۰ نفر) مدارس دولتی شهر بابل که به روش نمونه گیری به صورت خوشه ای و تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند، انجام گردید. معاینه افراد روی صندلی معمولی، در نور طبیعی و با استفاده از آینه و سوند یکبار مصرف، توسط دانشجویان سال آخر دندانپزشکی صورت گرفت و اطلاعات بدست آمده در فرم اطلاعاتی ثبت گردید. برای مشاهده هر دندان پوسیده، از دست رفته و پرشده در هر دندان مولر اول دائمی عدد ۱ داده شد. در پایان این اعداد برای به دست آوردن DMF6 هر فرد با هم جمع شده و مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: میزان شاخص DMF6 از صفر تا ۴ متغیر بود و میانگین آن ۱٫۵۹±۲ به دست آمد. در پسران (۱٫۸۴) به طور معنی داری بیشتر از دختران (۱٫۳۶) بود (p= 0.002). هم چنین نتایج نشان داد که دندان های پوسیده %۸۰٫۴ (دختران %۸۵٫۱ و پسران %۶۸٫۸) دندان های کشیده شده %۶٫۷ (دختران %۴٫۳ و پسران %۸٫۴) و دندان های ترمیم شده %۱۲٫۸ (دختران %۱۰٫۶ و پسران %۲۲٫۸) از شاخصDMFT  را تشکیل دادند که تفاوت بین دختران و پسران معنی دار بود (p= 0.008). تعداد دندانهای مولر اول دائمی پوسیده در فک پائین بیشتر از فک بالا و در سمت راست بیشتر از سمت چپ بود.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که میزان شاخص DMFT6 در دانش آموزان ۱۲ ساله شهر بابل بالا می باشد. بنابراین برنامه ریزی در زمینه بهداشت دهان و دندان ضروری بنظر می رسد.