مقاله بررسی شاخص های میکروبی رایج در آب استخرهای شنای شهر گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی شاخص های میکروبی رایج در آب استخرهای شنای شهر گرگان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استخرهای شنا
مقاله کیفیت میکروبی
مقاله کلر آزاد باقیمانده
مقاله گرگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهریاری علی
جناب آقای / سرکار خانم: نافذ امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به خطرات بهداشتی استخرهای شنا، پایش کیفیت آب آنها جهت اطمینان از سلامت آب و رعایت استانداردها لازم است. هدف از این نیز مطالعه بررسی کیفیت میکروبی آب استخرهای شنای شهر گرگان در سال ۱۳۸۸ از نقطه نظر کلر آزاد باقیمانده و شاخص های میکروبی کل کلیفرم، کلیفرم مدفوعی، سودوموناس آئروژناز و استرپتوکوک مدفوعی است.
روش کار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد ۲۰۹ نمونه میکروبی در تمام فصول سال ۱۳۸۸ از استخرهای شنای شهر گرگان گرفته شد و جهت انجام تست های میکروبی، با حفظ زنجیره سرد و شرایط استریل، به آزمایشگاه منتقل گردید. همزمان با برداشت نمونه میکروبی، کلر آزاد باقیمانده آب استخرها نیز توسط کیت های کلرسنجی بر پایه روش تغییر رنگ DPD سنجش گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که در سال ۱۳۸۸ غلظت کلر آب استخرها در %۲۵٫۸۴، %۷۴٫۱۶، %۶۷٫۹۴ و %۴۱٫۱۵ به ترتیب برابر >0.0، >0.6 میلیگرم بر لیتر و در رنج بهینه ۳-۱ میلیگرم بر لیتر بودند و به طور متوسط %۱۴٫۳۵، %۱۱٫۹۶، %۱۰٫۰۵ و %۸٫۱۳ نمونه ها به ترتیب به کل کلیفرم، کلیفرم مدفوعی، سودوموناس آئروژناز و استرپتوکوک مدفوعی آلوده بودند. بهترین نتایج میکروبی مربوط به فصل بهار بود. همچنین رابطه معناداری بین کیفیت میکروبی و غظت کلر آزاد باقیمانده وجود داشت.
نتیجه گیری: در این مطالعه مشخص گردید که آلودگی نسبی میکروبی در آب استخرهای شنای شهر گرگان وجود دارد. تقریبا تمام آلودگی ها در نمونه های گرفته شده از استخرهای فاقد کلر آزاد باقیمانده وجود داشت. کلر باقیمانده باعث بهبود قابل ملاحظه کیفیت آب استخرهای شنای شهر گرگان گردید. با این حال به دلیل این که در بیش از ۲۵% موارد، غلظت کلر باقیمانده برابر صفر برآورد گردید، می بایست توجه کافی بر حفظ غلظت کلر در رنج مجاز صورت گیرد.