مقاله بررسی شاخص های روان سنجی سیاهه اثربخشی یادگیری دانشجویی (CLEI) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۸۹ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسی شاخص های روان سنجی سیاهه اثربخشی یادگیری دانشجویی (CLEI)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یادگیری دانشگاهی
مقاله دانشجویان
مقاله تحلیل عاملی
مقاله روایی
مقاله پایایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاقی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سیاهه سنجش اثربخشی یادگیری دانشگاهی (CLEI) ابزاری جدید جهت تعیین متغیرهای فردی تاثیرگذار بر موفقیت تحصیلی دانشجویان است که بر اساس رویکردهای تجربی حول یک مدل مفهومی ساخته شده است. هدف از این پژوهش بررسی روایی و پایایی پرسشنامه CLEI (کیم، ۲۰۰۸) در جامعه دانشجویی ایران است. این ابزار بر اساس مدل مفهومی دارای شش مقیاس مستقل ولی مرتبط با هم است. پرسشنامه ها بر روی یک نمونه ۴۰۰ نفری از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول اجرا شدند. شاخص های روانسنجی با روش آماری متناسب با آن تعیین گردید. ضرایب آلفا در مقیاس های ششگانه بین ۰٫۶۶ و ۰٫۸۴ محاسبه شد. نتایج تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی موید آن است که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده ها دارد و کلیه شاخص های نیکویی برازش، مدل شش مقیاسی را تایید می کنند. با توجه به شاخص های روانسنجی محاسبه شده، این ابزار می تواند توسط مشاوران و راهنمایان تحصیلی برای تعیین نقاط قوت و ضعف یادگیری دانشجویان به کار گرفته شود.