مقاله بررسی شاخص های روانسنجی فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۲۹ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی شاخص های روانسنجی فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پایایی
مقاله پنج عامل بزرگ شخصیت
مقاله روایی
مقاله فرم کوتاه پنج عامل بزرگ شخصیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرمایی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: فرمانی اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی فرم کوتاه پرسشنامه ی پنج عامل بزرگ شخصیت و مطالعه ویژگی های روانسنجی آن در دانشجویان بود. در این پژوهش تعداد ۵۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و با تکمیل فرم کوتاه پرسش نامه پنج عامل بزرگ شخصیت در این پژوهش شرکت نمودند. برای بررسی روایی پرسشنامه مذکور از تحلیل عاملی به روش مولفه های اصلی استفاده شد. جهت بررسی پایایی آن نیز از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج تحلیل عاملی نشان دهنده استقلال پنج عامل بزرگ شخصیت بود. ضرایب آلفای کرونباخ از ۶۹٫۰ تا ۸۳٫۰ محاسبه شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت از روایی و پایایی مناسبی درایران برخوردار است و می توان از آن در فعالیت های پژوهشی استفاده نمود.