مقاله بررسی شاخص های رشدی در ارقام گندم آبی تحت تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی شاخص های رشدی در ارقام گندم آبی تحت تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص های رشدی و ارقام گندم آبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی بوگر امین اله
جناب آقای / سرکار خانم: جهان سوز محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی شعاع مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی پور رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی شاخص های رشدی ارقام گندم آبی تحت تاثیر روش های مختلف خاک ورزی آزمایشی با استفاده از طرح آماری کرت های یک بارخرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با نه تیمار و چهار تکرار در سال زراعی ۹۰-۸۹ اجرا شد. سه روش مختلف خاک ورزی شامل روش متداول (شخم با گاو آهن برگردان دار + دو بار دیسک عمود بر هم + لولر + بذرکار)، روش خاک ورزی حداقل (دستگاه خاک ورز مرکب شامل تیغه های برش خاک به عمق ۱۵ سانتیمتر و غلتک + بذرکار) و روش بدون خاک ورزی (کاشت مستقیم بذور گندم در زمین زراعی با بذر کار بدون خاک ورزی بالدان برزیل) به عنوان سطوح عامل اصلی و سه رقم گندم پیشتاز، پیشگام و بهار به عنوان سطوح عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که شاخص رشد نسبی (RGR) در بین ارقام گندم روند نزولی داشته و در اواخر دوره رشد به کمترین مقدار خود رسید. شاخص تجمع ماده خشک (ADM) در رقم پیشگام کمی قبل از اتمام مرحله خطی تا انتهای دوره نسبت به دو رقم دیگر برتری نشان داد و رقم بهار داری کمترین میزان تجمع ماده خشک بود. شاخص سطح برگ (LAI) رقم پیشگام اگر چه در مراحل ابتدایی رشد، مرحله پنجه زنی و شروع رشد خطی در بینابین دو رقم دیگر قرار گرفته اما در مرحله انتهای رشد خطی که مصادف با بیشترین تابش تششع خورشیدی در مزرعه می باشد، دارای بیشترین مقدار خود و بالاتر از دو رقم دیگر قرار گرفته و این روند را تا انتهای دوره رشدی نسبت به دو رقم دیگر حفظ نمود. مقایسه روند شاخص تغییرات نسبت سطح برگ(LAR)  در سه رقم گندم مورد بررسی در طول دوره رشد نشان داد که این شاخص در هر سه رقم به صورت نزولی بوده اما به طور کلی در رقم پیشگام با آهنگ کاهش ثابت در انتهای دوره نسبت به دو رقم دیگر بالاتر قرار گرفته که خود نشان از پربرگی این رقم می باشد.