مقاله بررسی شاخص های تحمل به تنش کمبود آب در چهار ژنوتیپ گلرنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی شاخص های تحمل به تنش کمبود آب در چهار ژنوتیپ گلرنگ
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش کمبود آب
مقاله شاخص های تحمل
مقاله عملکرد دانه
مقاله گلرنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراست میثم
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی نورعلی
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاخانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی شاخص های تحمل به تنش کمبود آب در چهار ژنوتیپ گلرنگ، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سال ۱۳۸۸ انجام گرفت. تیمارها شامل: سه سطح آبیاری ۱۰۰، ۷۵ و ۵۰ درصد نیاز آبی گیاه و ژنوتیپ های گلرنگ شامل: اصفهان -۱۴، محلی اصفهان، PI-537598 و IL-111 بودند. در این آزمایش شاخص های کمی تحمل شامل: شاخص متوسط بهروری، شاخص تحمل، شاخص حساسیت به تنش، شاحص تحمل به تنش، شاخص میانگین هندسی بهروری و شاخص میانگین هارمونیک محاسبه شدند. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه در شرایط آبیاری مطلوب، تنش متوسط و تنش شدید از رقم محلی اصفهان حاصل شد. ژنوتیپ محلی اصفهان بر اساس شاخص های STI، MP، GMP و Harm و ژنوتیپ IL-111 بر اساس شاخص های SSI و TOL در هر دو شرایط تنش کمبود آب متحمل ترین ژنوتیپ ها شناخته شدند. همچنین شاخص های STI، MP، GMP و Harm همبستگی مثبت و معنی داری را در شرایط مطلوب رطوبتی، تنش متوسط و تنش شدید با عملکرد نشان دادند. بنابراین می توان از شاخص های STI، MP، GMP و Harm برای شناسایی ارقام دارای عملکرد بالا در هر دو شرایط مطلوب و تنش استفاده نمود.