مقاله بررسی شاخص های تحمل به تنش خشکی در ارقام آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی شاخص های تحمل به تنش خشکی در ارقام آفتابگردان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله تنش خشکی
مقاله شاخص کمی تحمل به خشکی
مقاله عملکرد دانه و روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلوری پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی ورهرام
جناب آقای / سرکار خانم: یارنیا مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: رزبان حقیقی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی شاخص های تحمل به تنش خشکی در ارقام آفتابگردان، آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط تنش و بدون تنش خشکی برای ۸ رقم آفتابگردان در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی آزاد اسلامی واحد تبریز در سال زراعی۱۳۸۷ اجرا گردید. بر اساس عملکرد در شرایط بدون تنش (Yp) و تنش (Ys)، شاخص های کمی مقاومت به خشکی از قبیل: شاخص تحمل (TOL)، میانگین هندسی بهره وری (GMP)، میانگین هارمونیک (MH)، شاخص حساسیت به تنش (SSI) و شاخص تحمل تنش (STI) محاسبه شدند. در شرایط تنش و بدون تنش خشکی بیشترین عملکرد دانه و همچنین بیشترینGMP ، MH و STI متعلق به رقم قلمی بود. با محاسبه ضریب همبستگی ساده پیرسون بین شاخص های فوق و میانگین عملکرد دانه و روغن در هر دو شرایط تنش و بدون تنش خشکی، شاخص TOL با عملکرد روغن و شاخص های STI و GMP با عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی داری را در هر دو شرایط نشان دادند. لذا شاخص های STI و GMP برای گزینش ارقام متحمل از نظر عملکرد دانه و شاخص TOL مناسب برای گزینش ارقام متحمل از نظر عملکرد روغن شناخته شدند. بر اساس شاخص های برتر فوق رقم قلمی متحمل ترین رقم از نظر عملکرد دانه و رقم هایسان ۳۳ متحمل ترین رقم از نظر عملکرد روغن شناخته شدند.