مقاله بررسی شاخص های بیوفیزیکی ارزیابی تخریب سرزمین: تفسیر دو دیدگاه متخصصان بوم شناسی و بهره برداران مراتع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار از صفحه ۹۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی شاخص های بیوفیزیکی ارزیابی تخریب سرزمین: تفسیر دو دیدگاه متخصصان بوم شناسی و بهره برداران مراتع
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخریب مرتع
مقاله شاخص های تخریب
مقاله ارزیابی متخصصان
مقاله دانش بومی
مقاله پارک ملی گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنش بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: بارانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: اونق مجید
جناب آقای / سرکار خانم: محمداسمعیلی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی سروستانی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تخریب سرزمین و به ویژه مراتع نه تنها تهدیدی برای سلامت اکولوژیک مراتع است، بلکه می تواند کاهش کمیت یا کیفیت خاک این اکوسیستم و پوشش گیاهی در دسترس دام را نیز در پی داشته باشد. عموما شاخص های تخریب زمین برای هدف مدیریت اراضی تعیین، انتخاب و ارزشیابی شده و به وسیله پژوهشگران به کار برده می شوند. از طرفی جوامع شبانی معمولا اطلاعات جامعی از محیط مرتعی خود دارند اما تنها تعداد انگشت شماری از مطالعات، شبانکاره ها را در ارزیابی های حقیقی و تفسیر تغییر چشم انداز دخالت داده است. در این پژوهش در دو محدوده شرق و جنوب پارک ملی گلستان (داخل و خارج پارک)، انتخاب و ارزیابی شاخص های پدیده تخریب به دو روش بررسی شد؛ یکی با استفاده از روش دانشگاهی یا بیوفیزیکی و دیگری با کمک دانش بومی. به منظور مقایسه مقادیر و نمرات شاخص ها در داخل و خارج از پارک و تعیین شاخص های حساس به پدیده تخریب مرتع از آزمون t-test استفاده شد. نتایج به دست آمده از مقایسه اندازه گیری های متخصصان و دانش بومی نشان داد که در مرتع نیمه استپی دشت سه شاخص تولید سالانه، پوشش لاش برگی و خاک لخت از هر دو دیدگاه متخصصان مرتع و دانش بومی اختلاف معنی داری در مقایسه داخل و خارج پارک داشتند و در مرتع استپی میرزابایلو کل پوشش گیاهی، پوشش لاش برگی، گیاهان مهاجم و سمی و همچنین خاک لخت شاخص های منتخب مشترک روش دانشگاهی و دانش بومی بود که در داخل و خارج پارک به طور معنی داری اختلاف داشتند و از نظر هر دو روش ارزیابی تخریب مرتع شاخص های حساسی بودند.