مقاله بررسی شاخص های ارزشیابی عملکرد مدیران شهر اصفهان از دیدگاه مدیران و معلمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی شاخص های ارزشیابی عملکرد مدیران شهر اصفهان از دیدگاه مدیران و معلمان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی
مقاله مدیریت آموزشی
مقاله شاخص های ارزشیابی
مقاله مهارت های اداری مالی
مقاله مهارت های مدیریتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتمند زهره
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی نظام ارزشیابی مدیران مدارس از دید مدیران و معلمان با تاکید بر مهارت های مدیریتی و فرا مدیریتی، اداری و مالی در شهر اصفهان با روش توصیفی و پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را تمامی مدیران و معلمان نواحی آموزش و پرورش شهر اصفهان (۱۳۶۲۵ نفر) تشکیل دادند. نمونه مورد نظر در این پژوهش ۱۲۰ نفر از معلمان،۶۰ نفر از مدیران بودند که به صورت خوشه ای از مناطق ۵ گانه آموزشی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ارزشیابی فعلی، حاوی ۱۸ پرسش که بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت طرح ریزی گردید. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد که اعتبار پرسشنامه مدیران ۰٫۸۷ و معلمان ۰٫۹۴ برآورد گردید. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی (میانگین، درصد فرآوانی و انحراف معیار) و در سطح استنباطی (آزمون t در یک گروه، آزمون تحلیل واریانس و تحلیل عاملی) مورد بررسی واقع شد. یافته ها نشان داد میزان توجه به توان مدیر در مهارت های اداری و مالی، مدیریتی و فرامدیریتی در فرم ارزشیابی بیش از سطح متوسط بوده است. هم چنین مقایسه نظرات مدیران و معلمان بر حسب اطلاعات جمعیت شناختی که بر اساس آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) صورت گرفت نشان داد که بین دیدگاه مدیران و معلمان در رابطه با فرم ارزشیابی تفاوت معنادار وجود ندارد.