مقاله بررسی شاخص جدید وضعیت دینامیکی جو در بارش های سنگین سواحل جنوبی خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در جغرافیا و مخاطرات محیطی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی شاخص جدید وضعیت دینامیکی جو در بارش های سنگین سواحل جنوبی خزر
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دینامیک جو
مقاله بارش های فوق سنگین
مقاله سنگین
مقاله همرفت و غیر همرفت
مقاله سواحل جنوبی خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاخص وضعیت دینامیکی جو که میزان انحراف از غیر ایستا بودن، خشکی و ویسکوزیته جو را بیان می کند، می تواند به عنوان یک تئوری نوین، محل و زمان حضورسامانه های پرفشار و کم فشار و میزان شدت آن را تعیین کند. این تحقیق به بررسی رابطه بین بارش های سنگین سواحل جنوبی خزر و شاخص DSIمی پردازد. شاخص DSI در ترازهای مختلف هم دمای پتانسیل و در زمان رخداد بارش های فوق سنگین و سنگین با منشا همرفت و غیر همرفت با استفاده از داده های یک ساعته دما، ارتفاع ژئوپتانسیل و سرعت باد( استخراج شده ازپایگاه داده اروپایی (ار۴۰) و با محاسبه پارامترهای چگالی هوا، تاوایی پتانسیل، دمای پتانسیل و ضریب تابع جریان برنولی به دست آمد. میانگین روزانه این شاخص در ترازهای مختلف محاسبه و برای هر گروه بارشی، ضریب همبستگی اسپیرمن با میانگین بارش منطقه ای در سواحل جنوبی خزر به دست آمد. نتایج نشان داد که برای همه گروه های بارشی سنگین و فوق سنگین در تراز ۲۸۰ تا ۳۱۰ درجه کلوین، شمال دریاچه خزر دارای مقادیر مثبت (سامانه پرفشار و فرونشینی هوا) و جنوب دریای خزر دارای مقادیر منفی (سامانه کم فشار و صعود هوا) است. در گروه بارشی فوق سنگین با منشا همرفت، تنها در ناحیه کوچکی از شمال شرقی دریاچه خزر، مقادیر مثبت قوی این شاخص و در نتیجه فرونشینی هوا دیده می شود و در بخش وسیع باقی مانده صعود هوا روی می دهد. این شاخص در هر دو گروه بارش های همرفت و غیر همرفت در گروه بارشی سنگین کوچک تر از فوق سنگین است تنها وسعت مناطق صعود و نزول هوا متفاوت است. با وجود هماهنگی خوب نقشه های DSI و نقشه های همدید جوی در شناسایی نواحی صعود و نزول هوا، ضرایب همبستگی بین بارش و مقادیر مطلق DSI در اروپا قوی تری از این رابطه در سواحل جنوبی خزر است.