مقاله بررسی شاخصهای موفقیت کارآفرینی در توسعه واحدهای صنعتی با استفاده از تکنیک MCDM (مطالعه موردی: صنایع استان سمنان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت صنعتی از صفحه ۷۹ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسی شاخصهای موفقیت کارآفرینی در توسعه واحدهای صنعتی با استفاده از تکنیک MCDM (مطالعه موردی: صنایع استان سمنان)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص های موفقیت کارآفرینی
مقاله توسعه
مقاله صنایع استان سمنان
مقاله تکنیک DEMATEL
مقاله تکنیک ANP
مقاله تکنیک VIKOR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وکیل الرعایا یونس
جناب آقای / سرکار خانم: جاویدنیا مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان و تاثیر آن بر توسعه بخش صنعت است. اگر چه تاکنون در باره عوامل موفقیت کارآفرینی تحقیقات متعددی صورت پذیرفته، ولی مطالعاتی مبنی بر شناسایی عوامل حیاتی و درجه تاثیر آن بر روی شبکه ای از عوامل تاکنون صورت نگرفته است. در این تحقیق و با توجه به اهمیت فراوان صنعت یک کشور در توسعه اقتصادی کشور، به ارزیابی و رتبه بندی شاخصهای موفقیت کارآفرینی در توسعه صنایع استان سمنان پرداخته شده است. لذا پس از مطالعه پیشینه تحقیق و با به کارگیری نظرات خبرگان، سیزده شاخص اصلی موفقیت کارآفرینی در بخش صنعت شناسایی گردید. سپس نمونه ای متشکل از ۱۰۰ شرکت واقع در ۶ شهرک صنعتی فعال استان سمنان تعیین و پرسشنامه هایی به منظور بررسی میزان تاثیرات متقابل هر یک از شاخصها بر روی یکدیگر و همچنین بررسی میزان تاثیر هر عامل بر روی شبکه عوامل، میان مدیران ارشد این شرکتها توزیع و جمع آوری گردید. آنگاه با استفاده از تکنیک دیماتل داده ها آنالیز شد. اساس این تکنیک بر مبنای نظریه گراف است. این تکنیک عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینی در بخش صنعت را به دو دسته اثرگذار و اثرپذیر تقسیم نمود. در ادامه با به کارگیری روش تحلیل فرآیند شبکه ای(ANP) ، اوزان مرتبط با هر یک از این شاخصها تعیین گردید و در نهایت با کمک روش ویکور، رتبه بندی نهایی شاخصها انجام گرفت. نتایج رتبه بندی نهایی بیانگر آن است که عامل «نوآوری، خلاقیت وایده سازی» به عنوان مهمترین عامل در بین مجموعه عوامل می باشد. به علاوه عامل «اهل کار وعمل بودن» به عنوان کم اهمیت ترین عامل در بین مجموعه عوامل موفقیت کارآفرینی درتوسعه بخش صنعت معرفی گردید.