مقاله بررسی سیستم گاباارژیک (گیرنده GABAb) ناحیه CA1 هیپوکامپ بر حافظه فضایی و غیرفضایی در موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی سیستم گاباارژیک (گیرنده GABAb) ناحیه CA1 هیپوکامپ بر حافظه فضایی و غیرفضایی در موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیپوکامپ (CA1)
مقاله باکلوفن
مقاله فاکلوفن
مقاله حافظه فضایی
مقاله حافظه غیرفضایی
مقاله گیرنده گابا B

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علاقمندان مطلق نیوشا
جناب آقای / سرکار خانم: حائری روحانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: زرین دست محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ناصحی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گاما آمینو بوتیریک اسید (GABA) نوروترنسمیتر مهاری اصلی است که در تمام نواحی مغز انسان یافت می شود و مشخص شده است که در تعدیل حافظه نقش دارد. تا کنون سه نوع گیرنده برای گابا شناسایی شده است. گیرنده های GABAb می توانند به دو صورت پیش-سیناپسی و پس سیناپسی متمرکز شوند. هیپوکامپ در پردازش انواع مختلف حافظه از قبیل یادگیری وابسته به پاداش و یادگیری فضایی دخالت دارد. یکی از مناطقی که به شدت در حافظه فضایی دخیل می باشد، هیپوکامپ پشتی است و نوروترنسمیتر گابا در هیپوکامپ حضور دارد. بر این اساس هدف از تحقیق حاضر بررسی سیستم گاباارژیک (گیرنده گابا (B ناحیهCA1 بر حافظه فضایی و غیرفضایی است. در این آزمایش از ۶۴ سر موش نر نژاد NMRI با میانگین وزنی ۳۰-۲۵ گرم در گروه های هشت تایی استفاده شد. موش ها با تزریق درون صفاقی ترکیبی از کتامین هیدروکلراید و زایلزین بیهوش شده و سپس برای جراحی ناحیهCA1 در دستگاه استرئوتاکس قرار داده شدند. هفت روز پس از عمل جراحی ناحیه CA1 آزمون رفتاری آغاز شد. از دستگاه Novelty (Open field objects) جهت سنجش حافظه فضایی و غیرفضایی و از نرم افزار SPSS (one- way ANOVA) برای تحلیل نتایج آماری استفاده شد. داده ها نشان می دهد که تزریق درون مغزی (ناحیه(CA1 باکلوفن (آگونیست گیرنده (GABAb بلافاصله بعد از آموزش تشخیص تغییر فضایی (حافظه فضایی) در روز تست را تخریب می کند. تزریق درون مغزی فاکلوفن (آنتاگونیست گیرنده (GABAb بلافاصله بعد از آموزش تشخیص تغییر غیرفضایی (حافظه غیرفضایی) در روز تست را تخریب می کند. نتایج نشان می دهد سیستم گاباارژیک (گیرنده گابا (B ناحیه CA1 سبب کاهش حافظه فضایی و غیرفضایی می شود.