مقاله بررسی سیستم ارزشیابی عملکرد وتاثیر عوامل انگیزشی فرهنگی موثر بر بهبود عملکرد کارکنان (مطالعه موردی در شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه ۱۲کشور) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی سیستم ارزشیابی عملکرد وتاثیر عوامل انگیزشی فرهنگی موثر بر بهبود عملکرد کارکنان (مطالعه موردی در شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه ۱۲کشور)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی
مقاله عوامل انگیزشی
مقاله فرهنگی
مقاله عملکرد کارکنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی هدایت اله
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا نسب مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی محمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش که با شیوه توصیفی پیمایشی انجام شده است، پنج سئوال و دو فرضیه مطرح گردید و داده های تحقیق که حاصل اجرای پرسشنامه بر روی ۹۰ نفر از کارکنان شرکت غله منطقه ۱۲ کشوراست با آزمون های تی، تحلیل واریانس، توکی، خی ۲ و جانکهیر مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین نتایج این تحقیق بیانگر آن است که ارزشیابی عملکرد بر عملکرد کارکنان شرکت غله منطقه ۱۲ کشورتاثیر داشته است و نیز نظام ارزشیابی فعلی از نظر کارکنان شرکت غله منطقه ۱۲ کشور، دارای پذیرش و مقبولیت می باشد. علاوه بر آن ترتیب اهمیت عوامل انگیزشی موثر بر عملکرد کارکنان شرکت غله منطقه ۱۲ کشور به صورت اولویت اول: عامل ماهیت شغل، اولویت دوم: عامل شناسایی، اولویت سوم: عامل مسوولیت، اولویت چهارم: عامل رشد وترقی، و اولویت پنجم: عامل موفقیت می باشد. همچنین ترتیب اهمیت عوامل فرهنگی موثر بر عملکرد کارکنان شرکت غله منطقه ۱۲ کشور به صورت اولویت اول: عامل نوآوری، اولویت دوم : عامل پایداری و ثبات، اولویت سوم: عامل توجه به کارکنان، اولویت چهارم: عامل توجه به نتایج، اولویت پنجم: عامل توجه به تیم، اولویت ششم: عامل توجه به جزئیات، و اولویت هفتم: عامل چالشگری می یاشد.