مقاله بررسی سوگیری حافظه آشکار و ضمنی و ادراک پیامد مخاطره آمیز در دانشجویان افسرده، مضطرب، ترکیبی و سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۳۰ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی سوگیری حافظه آشکار و ضمنی و ادراک پیامد مخاطره آمیز در دانشجویان افسرده، مضطرب، ترکیبی و سالم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوگیری
مقاله حافظه آشکار و ضمنی
مقاله ادراک پیامد مخاطره آمیز
مقاله افسرده
مقاله مضطرب و اختلال ترکیبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرتی کبری
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: این پژوهش به منظور بررسی سوگیری حافظه آشکار و ضمنی در دانشجویان افسرده، مضطرب، اختلال ترکیبی و سالم انجام گرفت.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع علی-مقایسه ای بود. برای دستیابی به هدف پژوهشی، ۱۰۰ دانشجو از میان دانشجویان دانشگاه های الزهرا و تهران به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. روش اجرای پژوهش به صورت گروهی بوده است. بدین ترتیب که ابتدا آزمودنی ها به پرسش نامه اضطراب(Anxiety inventory Beck) Beck ، پرسش نامه افسردگی(Depression inventory Beck) Beck ، مصاحبه ساختار یافته(Minnesota multiphasic personality inventory-2) MMPI-2  ارایه و از آنان خواسته شد تا لغات را رمزگردانی کنند و به یاد آورند. سپس داده Free recall پاسخ گفتند. بعد به آزمودنی ها تکلیف یادآوری آزاد گروه های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به وسیله آزمون آماری، تحلیل واریانس چند متغیره، t و آزمون (Multivariate analysis of variance) MANOVA نمره گذاری شد.
یافته ها: گروه ها از لحاظ یادآوری کلمات (بار عاطفی مثبت، منفی و تهدید کننده) در حافظه ضمنی تحت شرایط آسان و دشوار با حافظه آشکار تفاوت معنی دار داشتند (۰٫۰۰۱>P).
نتیجه گیری: در نهایت، بر اساس نتایج پژوهشی، سوگیری گروه های افسرده، مضطرب و ترکیبی در حافظه ضمنی بیشتر از حافظه آشکار بود، آن ها کلمات با بار عاطفی منفی و تهدید کننده را تحت شرایط دشوار، کمتر به خاطر آوردند. نتایج تحقیق نشان داد که یادآوری گروه ترکیبی بیشتر شبیه گروه افسرده است تا افراد مضطرب.