مقاله بررسی سودمندی راهبرد سرمایه گذاری معکوس برای کسب بازده و تحلیل حساسیت شاخص های مالی با استفاده از آزمون توکی در بورس اوراق بهادر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۴۹ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسی سودمندی راهبرد سرمایه گذاری معکوس برای کسب بازده و تحلیل حساسیت شاخص های مالی با استفاده از آزمون توکی در بورس اوراق بهادر تهران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبرد سرمایه گذاری معکوس
مقاله پرتفوی برنده و بازنده
مقاله دوره تشکیل و نگهداری
مقاله واکنش بیش از اندازه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معین الدین محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نایب زاده شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مهرجردی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل یزدی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ادبیات بازارهای سرمایه و مالیه رفتاری، با توجه به واکنش های متفاوت سرمایه گذاران و به منظور افزایش بازده حاصل از سرمایه و کسب بازده مازاد بر بازده مورد انتظار، راهبردهای سرمایه گذاری مختلفی معرفی و توصیه شده است، یکی از این راهبردها، راهبرد سرمایه گذاری معکوس می باشد، این راهبرد بر اساس فرضیه واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران می باشد. با این وجود اطلاع از نحوه کاربرد راهبرد سرمایه گذاری معکوس می تواند به سرمایه گذاران در انتخاب سهام مناسب جهت رسیدن به حداکثر بازدهی کمک کند. این تحقیق به بررسی کسب بازده با استفاده از راهبرد سرمایه گذاری معکوس و تحلیل حساسیت شاخص های مالی در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به منظور اجرای تحقیق، ابتدا دوره زمانی تحقیق به 16 دوره تشکیل و نگهداری تقسیم شده و در دوره تشکیل بر اساس ۱۱ متغیر تحقیق (فروش، سودعملیاتی، جریان وجوه نقد عملیاتی، بازده سهام، نسبت فروش به دارایی ها، نسبت سود عملیاتی به سرمایه گذاری، نسبت جریان نقد عملیاتی به سرمایه گذاری، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، سود هر سهم و نسبت سودخالص به فروش) شرکت ها به دو پرتفوی برنده و بازنده تقسیم می شوند و سپس در دوره نگهداری، بازده پرتفوی های برنده و بازنده محاسبه و مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که با استفاده از راهبرد سرمایه گذاری معکوس می توان در بورس اوراق بهادار تهران بازده کسب کرد و همچنین سرمایه گذاران در هر دوره تشکیل و نگهداری مختلف به متغیرهای خاصی واکنش بیش از اندازه نشان می دهند.