مقاله بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر دانشگاه علوم پزشکی سمنان (سال ۹۱-۱۳۹۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در کومش از صفحه ۵۰۲ تا ۵۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر دانشگاه علوم پزشکی سمنان (سال ۹۱-۱۳۹۰)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سواد اطلاعاتی
مقاله مراکز پزشکی دانشگاهی
مقاله دانشگاه علوم پزشکی سمنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: ولی زاده سعید
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی راهب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سواد اطلاعاتی به مجموعه دانش و توانایی هایی گفته می شود که فرد بتواند نیاز اطلاعاتی خود را به صورت دقیق تشخیص داده، شناسایی کند و آن ها را بر حسب ارتباط با نیاز اطلاعاتی خود بازیابی و ارزیابی کند. در این پژوهش، میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی و دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان بررسی گردید.
مواد و روش ها: در این مطالعه از یک پرسش نامه استاندارد شده سنجش سواد اطلاعاتی استفاده شدکه شامل ۵۵ سوال چند گزینه ای در زمینه اندازه گیری ۵ مهارت سواد اطلاعاتی بود که این مهارت ها به وسیله Association of Collage and Research Libraries امریکا تهیه شده وتوسط دانشجویان سال آخر دانشکده های مختلف دانشگاه تکمیل گردید. سوالات، جمعا ۸۷ امتیاز داشت و هر پاسخ صحیح یک نمره و اگر سوالی بیش از یک گزینه صحیح داشت، به تعداد جواب های صحیح نمره تعلق می گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد میانگین نمره سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۳۶٫۲ (از ۸۷ نمره) می باشد که کم تر از حد متوسط (۴۳٫۵) بود. هم چنین اختلاف معنی داری بین دانشجویان پسر و دختر و نیز دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف از لحاظ میزان سواد اطلاعاتی مشاهده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به پایین بودن سواد اطلاعاتی دانشجویان از حد متوسط، به نظر می رسد که دانشجویان سال آخر در هنگام فراغت از تحصیل درک کامل و عمیقی از مهارت های سواد اطلاعاتی ندارند و برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی به منظور افزایش سطح سواد اطلاعاتی پیشنهاد می شود.