مقاله بررسی سمیت کبدی فراکسیون پترولئوم اتر گیاه کلپوره در موش آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۲۷۹ تا ۲۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسی سمیت کبدی فراکسیون پترولئوم اتر گیاه کلپوره در موش آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلپوره
مقاله فراکسیون پترولیوم اتر
مقاله سمیت کبدی
مقاله هیستوپاتولوژی کبد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی نیا زهره
جناب آقای / سرکار خانم: افتخارواقفی رعنا
جناب آقای / سرکار خانم: مهربانی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: نبی پور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی نیا نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهی ماهانی سیدنورالدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) از گیاهان دارویی پرمصرف در طب سنتی می باشد. برخی مطالعات حاکی از سمیت کبدی گیاه کلپوره است در حالی که برخی دیگرآن را تایید نکرده اند. مطالعه حاضراحتمال سمیت کبدی فراکسیون پترولئوم اتر کلپوره را در موش آزمایشگاهی بررسی کرده است.
روش: فراکسیون پترولیوم اتر کلپوره ابتدا در DMSO حل شد و سپس با سرم فیزیولوژی غلظت های ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ میلیگرم/ کیلوگرم آن تهیه شد. گروه های ده تایی موش ها ۳ نوبت با فاصله ۷ روزعصاره گیاه را به شکل داخل صفاقی دریافت کردند. گروه شاهد مثبت ۵ میلیگرم/ کیلوگرم پاکلی تاکسل وگروه شاهد منفی محلول نیم درصد دی متیل سولفوکساید را به همان شکل دریافت کردند. قبل از هر تیمار، وزن موش ها اندازه گیری شد و پس از پایان دوره و بعد از بیهوشی عمیق از بطن چپ حیوانات خون گیری به عمل آمد و سرم خون برای اندازه گیری آنزیم های کبدی، کلسترول، تری گلیسرید و قند جدا شد و لوب چپ کبد نیز به منظور بررسی های آسیب شناسی جدا، تثبیت و رنگ آمیزی شد.
یافته ها: افزایش وزن بدن در گروهی که ۴۰۰mg/kg کلپوره دریافت کرده بود از بقیه گروه ها کمتر بود. نمای هیستوپاتولوژی کبد در گروه های مختلف نزدیک به هم بود و تفاوت معنی داری از نظر میزان سلول های التهابی وجود نداشت. میزان گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، آسپارتات ترانس آمیناز و آلانین ترانس آمیناز تفاوت معنی داری در مقایسه با گروه شاهد منفی نداشتند. درحالیکه مقادیرآلکالین فسفاتاز و گاما گلوتامیل ترانسفراز در برخی گروه ها درمقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی دار داشتند.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که تجویزعصاره کلپوره با غلظت بالا باعث کاهش معنی دار وزن بدن و تغییردر برخی آنزیم های کبدی می شود. لیکن این تغییرات در ویژگی های هیستوپاتولوژیکی کبد به وضوح بروز نمی کند.