مقاله بررسی سمیت نانوذرات اکسید روی تماس یافته با رنگ آبی ۲۹ با استفاده از دافنیامگنا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۲۶۷ تا ۲۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی سمیت نانوذرات اکسید روی تماس یافته با رنگ آبی ۲۹ با استفاده از دافنیامگنا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سمیت
مقاله نانوذرات اکسید روی
مقاله رنگ آبی ۲۹
مقاله زیست آزمونی
مقاله دافنیامگنا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی ها فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ندافی کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: حسنوند محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: نبی زاده رامین
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مساله آلودگی محیط زیست به نانوذرات که به تازگی در ایران وارد چرخه فرایندی صنایع گردیده است، از اهمیت چشم گیری برخوردار می باشد. یکی از این ترکیبات پرکاربرد نانوذرات اکسید روی هستند که در این تحقیق، ۲۴ LC50 و ۴۸ ساعته نانوذرات اکسید روی تماس یافته با رنگ آبی ۲۹ از طریق زیست آزمونی اندازه گیری شد.
روش ها: در ابتدا دافینا جهت انجام زیست آزمونی در داخل یک ظرف شیشه ای کشت داده شد. سپس با انجام آزمایش های دامنه یابی، گستره غلظت های مورد نظر تعیین شد و هر غلظت در زمان های ۲۴ و ۴۸ ساعته برای نانوذرات اکسید روی به تنهایی و نانوذرات اکسید روی تماس یافته با رنگ آبی ۲۹، مورد آزمایش قرار گرفت. روش انجام آزمایش های زیست آزمونی بر اساس روش های استاندارد انجام گرفت. جهت تعیین میزان مرگ دافنیا در این مطالعه از آنالیز پروبیت نرم افزار SPSS16 استفاده گردید و مقادیر LC50 (Lethal concentration-50) در زمان های مختلف مشخص شد. سپس داده های حاصل از آنالیز پروبیت جهت ترسیم نمودارهای مربوط توسط نرم افزار Excel مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان داد که مقدار ۲۴ LC50 ساعته نانوذرات اکسید روی بدون تماس و تماس یافته با رنگ آبی ۲۹ به ترتیب ۲٫۶ و ۱٫۸ میلی گرم در لیتر و مقادیر ۴۸ ساعته به ترتیب ۱٫۹ و ۱٫۲ میلی گرم در لیتر می باشد. مقدار۲۴ NOEC  ساعته نانوذرات اکسید روی بدون تماس و تماس یافته با رنگ آبی ۲۹ به ترتیب ۰٫۹ و ۰٫۲ میلی گرم در لیتر و مقادیر ۴۸ ساعته به ترتیب ۰٫۳۶ و ۰٫۰۱ میلی گرم در لیتر می باشد.
نتیجه گیری: با افزایش زمان تماس، مقدار LC50 کاهش یافت؛ به عبارت دیگر سمیت نانوذرات اکسید روی بر روی دافنیا افزایش یافت؛ در نتیجه سمیت نانوذرات تماس یافته با رنگ آبی ۲۹ وابسته به زمان تماس با دافنیامگنا می باشد.