مقاله بررسی سلامت معنوی و امید در بیماران مراجعه کننده به مراکز همودیالیز شهر زاهدان در سال ۹۳ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در اخلاق پزشکی از صفحه ۷۷ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسی سلامت معنوی و امید در بیماران مراجعه کننده به مراکز همودیالیز شهر زاهدان در سال ۹۳
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت معنوی
مقاله امید
مقاله همودیالیز
مقاله زاهدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهباشی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سبزواری سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: تیرگری بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: نارسایی مزمن کلیوی یک مشکل سلامت است که ادامه حیات بیمار به درمان های جایگزین کلیه از جمله همو دیالیز وابسته است. همودیالیز فرآیندی استرس زا است و علاوه بر مشکلات روانشناختی و اجتماعی فراوان، زمینه ساز بروز اختلالات روانی می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین سطح سلامت معنوی و امید در بیماران همودیالیزی زاهدان انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی همبستگی است که در ۱۴۰ بیمار مراجعه کننده به مراکز همودیالیز شهر زاهدان به صورت نمونه در دسترس انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه شامل بخش های ویژگی های دموگرافیک، سلامت معنوی الیسون و پوییزان و امید هرث جمع آوری شد، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه ۱۸ و آزمون های آماری توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (ANOVA یا معادل نان پارامتریک آن، من ویتنی یو، کروسکال والیس و ضریب همبستگی پیرسون) صورت گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد بیماران مورد مطالعه ۵۷ %مرد، ۸۴٫۳% متاهل و ۵۵% بی سواد بودند. میانگین سن شرکت کنندگان ۴۸٫۷۵ سال بود. سابقه حداقل ۱ و حداکثر ۱۵ سال (میانگین ۵٫۵۳ سال) دیالیز را داشتند. میانگین نمره سلامت معنوی بیماران ۹۱±۱۱ (حداقل ۲۰ و حداکثر ۱۲۰)، سلامت وجودی ۴۲±۷ و سلامت مذهبی ۴۸±۵ بود. که ۷۵% سلامت معنوی متوسط داشتند. میانگین نمره امید ۱۷٫۷۷ (حداقل ۱۲ و حداکثر ۳۶) بود. بین امید و سلامت معنوی ارتباط مثبت و معنی دار دیده شد (r=0.202، P<0.005). سلامت معنوی و امید با متغیرهای دمو گرافیک (سن، جنس و وضعیت تاهل) ارتباط معنی دار (p<0.001) و با ابتلا به بیماری زمینه ای رابطه معنی دار نداشتند. امید با سطح تحصیلات رابطه معنی دار داشت (P<0.002).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد بین امید و سلامت معنوی در بیماران مورد مطالعه ارتباط وجود داشت. با توجه به تاثیر نارسایی مزمن کلیه و همودیالیز بر ابعاد مختلف جسمی و روانی بیماران پیشنهاد می گردد پرستاران با رویکرد مراقبت کل نگر با تاکید بر بعد معنوی مراقبت در دستیابی به ارتقاء سطح سلامت معنوی بیماران تلاش کنند. انتظار می رود ارتقای س?مت معنوی، افزایش امید در بیماران را به دنبال داشته باشد.