مقاله بررسی سطوح سرمی ظرفیت تام آنتی اکسیدانت در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول و دوم اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۵ منتشر شده است.
نام: بررسی سطوح سرمی ظرفیت تام آنتی اکسیدانت در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی اکسیدانت
مقاله پره اکلامپسی
مقاله سرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروبیگی علی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: جهت درمان پره اکلامپسی، اطلاع از وضعیت آنتی اکسیدانت سرم قبل از شروع درمان با مکمل های آنتی اکسیدانت می تواند مفید باشد که این امر، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات انجام شده در رابطه با ظرفیت تام آنتی اکسیدانت در پره اکلامپسی نتایج ضد و نقیضی را نشان می دهند. مطالعه حاضر با هدف بررسی سطوح سرمی ظرفیت تام آنتی اکسیدانت در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی در مقایسه با زنان باردار سالم انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعیدر سال ۱۳۸۹ بر روی ۳۰ زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی و ۳۰ زن باردار سالم در بیمارستان عسلیان خرم آباد انجام شد. افراد به روش نمونه گیری متوالی انتخاب شدند. میزان سطوح سرمی ظرفیت تام آنتی اکسیدانت با استفاده از روش رنگ سنجی اندازه گیری شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۱٫۵) و آزمون من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سطوح سرمی ظرفیت تام آنتی اکسیدانت در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی برابر ۱٫۱۲±۰٫۰۴ میلی مول در لیتر و در زنان باردار سالم ۱٫۰۸±۰٫۰۳ میلی مول در لیتر بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (p=0.39).
نتیجه گیری: در مطالعه حاضر، زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی و زنان باردار سالم از نظر میانگین سطوح سرمی ظرفیت تام آنتی اکسیدانت اختلاف معنی داری نداشتند. بنابراین به نظر می رسد اطلاع از ظرفیت تام آنتی اکسیدانت، قبل از شروع درمان با مکمل های آنتی اکسیدانت در مبتلایان به پره اکلامپسی مفید باشد و تجویز آنها در بیماران با سطوح پایین آنتی اکسیدانت توصیه می شود.