مقاله بررسی سطح فعالیت های ورزشی و باورهای مرتبط با آن در دانش آموزان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش پرستاری از صفحه ۴۰ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی سطح فعالیت های ورزشی و باورهای مرتبط با آن در دانش آموزان دختر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت ورزشی
مقاله دختران نوجوان
مقاله مشوقین انجام ورزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی اول شهر هما
جناب آقای / سرکار خانم: نجارمحی آبادی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: امینی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پیشرفت فن آوری در جوامع، زندگی را به سمت بی تحرکی و افزایش بیماری های غیرواگیر سوق داده است. این مطالعه با هدف بررسی سطح فعالیت های ورزشی و باورهای مرتبط با آن در دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی دولتی شهر رفسنجان انجام گردید.
روش: این مطالعه یک پژوهش مقطعی از نوع توصیفی – تحلیلی بوده که از طریق نمونه گیری چندمرحله ای در ۷ مدرسه راهنمایی دولتی شهرستان رفسنجان و بر روی ۶۳۶ دانش آموز دختر انجام شده است. داده ها از طریق پرسشنامه سه قسمتی جمع آوری شدند (اطلاعات جمعیت شناختی، تعیین سطح فعالیت های ورزشی طی ۷ روز گذشته و سنجش باورها نسبت به فعالیت های ورزشی). جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS v.16 با روش های آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ANOVA،t-test ) استفاده شد.
یافته ها: این پژوهش نشان داد، %۵۲٫۸ دانش آموزان مورد مطالعه، فعالیت ورزشی مناسب نداشته و فقط %۴٫۲ آن ها فعالیت ورزشی مناسب داشتند. این پژوهش ارتباط آماری معناداری بین سطح فعالیت ورزشی و سطح تحصیلات مادر و پدر دانش آموزان نشان داد (به ترتیب p= 0.019 و p= 0.044) اما ارتباط بین سطح فعالیت های ورزشی در دانش آموزان با سن، شاخص توده بدنی، وضعیت اقتصادی خانواده و وضعیت اشتغال مادر و پدر معنادار نبود (p>0.05). همچنین نتایج این پژوهش نشان داد اکثر دانش آموزان به ترتیب با نقش تشویقی معلم ورزش (%۷۱٫۱)، والدین (%۶۱) و ورزشکاران (%۵۹٫۷) کاملا موافق بودند.
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت فعالیت های ورزشی در دختران نوجوان، سیاست گذاران سلامت باید اقدامات مناسبی را از طریق آموزش و مشاوره جهت تشویق این گروه آسیب پذیر و والدین آن ها به انجام فعالیت ورزشی مناسب و داشتن سبک زندگی سالم انجام دهند، تا موجب ارتقا سلامتی جامعه گردند.