مقاله بررسی سطح سرمی hsCRP با شدت درگیری عروق کرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش در پزشکی از صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی سطح سرمی hsCRP با شدت درگیری عروق کرونر
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Gensini Score
مقاله شدت درگیری عروق کرونر
مقاله hsCRP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدپورپیرانفر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بیرانوند محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرتوک زاده سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: ولایی ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به شیوع و روند رو به افزایش بیماری درگیری عروق کرونر و عوارض شناخته شده ابتلا به آن و اهمیت اتیولوژیک آن و گزارشات متناقض از همبستگی بین hsCRP با شدت درگیری عروق کرونر و عدم گزارش از تجربه آن در کشور و به منظور تعیین سطح سرمی hsCRP با شدت درگیری عروق کرونر این تحقیق در بیمارستان طالقانی سال ۱۳۸۹ انجام گرفت.
روش بررسی: این تحقیق به روش مقطعی (cross-sectional) انجام گرفت. کلیه بیمارانی که کاندید آنژیوگرافی بوده و معیارهای خروجی را نداشتند مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته های آنژیوگرافی بر اساس تقسیم بندیGensini Score ، برحسب شدت بیماری ضعیف کمتر از ۱۰، متوسط ۵۰-۱۰ و شدید بالای پنجاه اسکار گروه بندی شدند. از هر نفر ۱ سی سی خون محیطی اخذ و پس از لخته شدن به آزمایشگاه منتقل و پس از سانتریفیوژ با کیت ساخت کارخانه DBC-Canada کانادا، میزان hsCRP آنها اندازه گیری و در سه سطح کمتر از یک، یک تا ۳ و بیشتر از سه میلی گرم در لیتر طبقه بندی و ارتباط آنها با شدت تنگی عروق کرونر بوسیله آزمون کای دو مورد قضاوت آماری قرار گرفت.
یافته ها: این تحقیق روی ۸۵ بیمار انجام گرفت که ۶۴٫۷% آنها مرد و سن آنها ۷٫۰۶±۵۵٫۷ سال بود. شدت بیماری در ۳۴٫۱ درصد خفیف، ۳۷٫۷ درصد متوسط، ۲۸٫۲ درصد شدید بود و سطح سرمی hsCRP در ۲۸٫۲ درصد کمتر از یک، ۲۷٫۱ درصد متوسط بین یک تا سه، و در ۴۴٫۷ درصد سه یا بیش از سه میلی گرم در لیتر بود. با توجه به یافته های این تحقیق میزان hsCRP در بیماران با تنگی متوسط وشدید بطور معنی دار بیشتر از بیماران با تنگی خفیف بود (P<0.01).
نتیجه گیری: به نظر می رسد بین hsCRP سرم با شدت درگیری عروق کرونر ارتباط خوبی وجود داشته باشد. در این مورد انجام یک تحقیق تحلیلی توصیه می شود.