مقاله بررسی سطح سرمی تروپونین قلبی و فعالیت برخی آنزیم های سرمی در اسب های مبتلا به گورم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز) از صفحه ۱۷۰۳ تا ۱۷۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسی سطح سرمی تروپونین قلبی و فعالیت برخی آنزیم های سرمی در اسب های مبتلا به گورم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گورم
مقاله تروپونین قلبی
مقاله آنزیم های سرمی
مقاله اسب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور علی
جناب آقای / سرکار خانم: فرتاش وند مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور بررسی تاثیر بیماری گورم بر تغییرات سطوح سرمی تروپونین قلبی و فعالیت برخی آنزیم ها در سرم اسب انجام گرفت. تحقیق روی ۳۰ راس اسب مبتلا به بیماری گورم و ۲۹ راس اسب سالم انجام گرفت. اسب های بیمار بر اساس نشانه های آزمایشگاهی و بالینی (کشت ترشحات بینی و در صورت درناژ عقده لنفی از ترشحات آن جهت جداسازی استرپتوکوکوس اکویی) تایید شدند. از هر اسب نمونه خون از ورید وداج اخذ گردید. مقادیر سرمی تروپونین قلبی با روش الایزا و فعالیت سرمی آنزیم های کراتین کیناز، آلکالن فسفاتاز، گاما گلوتامیل ترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز با استفاده از کیت های بیوشیمیایی اندازه گیری شد. میانگین تعداد ضربان قلب در گروه بیمار افزایش معنی داری داشت (p<0.05). میانگین سطح سرمی تروپونین قلبی به طور معنی داری افزایش داشت (p=0.001). میزان فعالیت سرمی آنزیم های کراتین کیناز، آلکالن فسفاتاز، گاما گلوتامیل ترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز با رخداد بیماری گورم افزایش یافته بود (به ترتیب p=0.041،  p=0.001و p=0.006). نتیجه نهایی اینکه به دنبال رخداد بیماری گورم در اسب، سطح سرمی تروپونین قلبی و فعالیت سرمی آنزیم های کراتین کیناز، آلکالن فسفاتاز، گاما گلوتامیل ترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز افزایش می یابد.