مقاله بررسی سطح سرمی آنتی بادی هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به سردرد میگرنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۵۷ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی سطح سرمی آنتی بادی هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به سردرد میگرنی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایمنوگلوبولین جی
مقاله میگرن
مقاله هلیکوباکترپیلوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری شهیر
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: مکانیسم زمینه ای تشدید علائم در بیماران میگرنی هنوز به خوبی شناخته نشده است. اخیرا عفونت با هلیکوباکتر پیلوری با چندین اختلال و بیماری خارج روده ای از جمله میگرن مرتبط شده است. با این حال اتفاق نظر واحدی در این خصوص وجود ندارد. این مطالعه بر آن است ارتباط بین این دو را مورد بررسی قرار دهد.
روش کار: در چهارچوب یک مطالعه مورد – شاهدی، تعداد ۸۰ بیمار مبتلا به میگرن (با و بدون اورآ) مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان فرشچیان شهر همدان و ۸۰ نفر به عنوان گروه کنترل وارد مطالعه شدند. بیماران دارای سابقه مصرف دارودرمانی ضد هلیکوباکتر پیلوری، بدخیمی و بیماری های التهابی مزمن از مطالعه خارج شدند. سطوح سرمی هلیکوباکتر با روش ELISA برای IgG ضد هلیکوباکتر پیلوری در هر دو گروه اندازه گیری شد. معیار سردرد تقسیم بندی انجمن بین المللی سردرد قرار داده شد و برای این مقایسه از آزمون t استفاده گردید.
نتایج: سن بیماران مبتلا به میگرن و گروه کنترل به ترتیب ۸٫۹۹±۲۷٫۲۶ و ۹٫۷۵±۲۹٫۰۴ سال بود. سطح سرمی IgG ضد هلیکوباکتر پیلوری در دو گروه مبتلا به میگرن و کنترل به ترتیب ۴۵٫۰۹±۳۹٫۷۵ و ۲۷٫۸۸±۲۴٫۹۳ Uarb/ml  بود (P=0.013). همچنین میانگین سطح آنتی بادی (IgG) هلیکوباکترپیلوری برحسب مشخصات دموگرافیک در دو گروه با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشت.(P>0.05)
نتیجه نهایی: این مطالعه به صورت معنی داری نشان دهنده سطوح بالاتر IgGضد هلیکوباکتر پیلوری در گروه مبتلا به میگرن بود.