مقاله بررسی سطح سرمی آلبومین، فریتین و کلسترول در بیماران همودیالیزی مبتلا به افسردگی بستری در بیمارستان اخوان کاشان طی سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۸۰ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی سطح سرمی آلبومین، فریتین و کلسترول در بیماران همودیالیزی مبتلا به افسردگی بستری در بیمارستان اخوان کاشان طی سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگی
مقاله آلبومین
مقاله فریتین
مقاله همودیالیز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چیت سازیان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قریشی فاطمه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدغلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی عصمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: افسردگی از شایع ترین بیماری های روانپزشکی و یک اختلال خلقی شایع است. در ایجاد آن علاوه بر نقش پیام رسان های عصبی و رویدادهای زندگی، محرک های درونی مانند سطح سرمی کلسترول، آلبومین، فریتین، قند و فاکتورهای انعقادی نیز دخیل اند. هدف از این مطالعه تعیین سطح سرمی کلسترول، آلبومین، فریتین در بیماران همودیالیزی با و بدون افسردگی اساسی است.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی – مقطعی در سال ۱۳۸۹ بر روی ۱۰۰ بیمار همودیالیزی مراجعه کننده به بخش دیالیز بیمارستان اخوان کاشان انجام شد. بیماران از نظر ابتلا به افسردگی توسط پرسشنامه افسردگی Beck و مصاحبه بالینی ارزیابی شده و سپس داده ها تحلیل شدند.
نتایج: از میان ۱۰۰ بیمار همودیالیزی مورد بررسی ۵۰ نفر (۳۹ درصد مردان و ۵۶٫۹ درصد زنان) مبتلا به افسردگی بودند. میانگین سطح سرمی آلبومین، فریتین و کلسترول در بیماران همودیالیزی مبتلا به افسردگی به ترتیب ۳٫۸۸ میلی گرم در لیتر، ۶۰۱٫۷۴ میکرو مول در لیتر، و ۱۶۱٫۵۶ میلی گرم در دسی لیتر بود و در بیماران بدون افسردگی به ترتیب ۳٫۹۹ میلی گرم در لیتر، ۵۷۹٫۶۸ میکرو مول در لیتر، ۱۵۲٫۱۴ میلی گرم در دسی لیتر بود. اختلاف بین دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود. بین وجود بیماری های همراه و محل زندگی با اختلال افسردگی رابطه معنی داری دیده شد (به ترتیب: P=0.003 و P=0.032).
نتیجه گیری: بین سطح آلبومین، فریتین و کلسترول با افسردگی ارتباطی دیده نشد. عواملی مانند جنسیت، بیماری های همراه به ویژه فشار خون، و محل سکونت ممکن است در ابتلا به افسردگی در بیماران همودیالیزی موثر باشند.